THIÊN ĐỊA VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

» Mục lục | Phi lộ | chương: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19


Chương 16

CAO ĐÀI VỚI THUYẾT THIÊN ĐỊA VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ

 

Cao Đài tha hưởng kho tàng tư tưởng ca ca Tam Giáo, nên kho v Tam Giáo (Pht, Lão, Khng) tc là mc nhiên đã kho v Cao Đài.

Nhưng Cao Đài cũng có mt kho tàng tư tưởng riêng. Đó là Cơ Bút. Các bài cơ bút đã được n hành dưới nhan đề: Thánh giáo sưu tp, gm 5 tp, t 1965 đến 1973.

Dưới đây, s ch dùng đặc bit nhng tài liu Cao Đài để trình bày hc thuyết Thiên địa vn vt nht th vi các hu qu mà nó dn ti.

1/ Cao Đài ch trương: Vn vt nht th.

Nht th tuyt đối hay Thiên Nhãn, hay Cao Đài v.v... đã sinh hóa ra vũ tr.

Đại Tha Chân Giáo nơi trang 65 viết:

Tại sao lại dạy thờ Thiên Nhãn?

Thiên Nhãn là căn bản chúng sinh.

Đó là một đấng trọn lành,

Một ngôi Chúa Tể hóa sinh muôn loài.

Thánh Giáo Sưu Tp 1966-1967 nơi trang 39 viết:

Thủa chưa dựng nên ngôi Trời Đất,

Khoảng không không mịt mịt mờ mờ,

Hồn nhiên một khối ban sơ,

Vần vần luân chuyển gồm cơ nhiệm mầu,

Khí khinh khinh tỏa sâu rộng khắp,

Ánh huyền huyền bền chặt lưu hành,

Vô hình, vô tình, vô danh,

Cưỡng viết Đại Đạo, hóa sanh vô cùng.

Tượng một điểm tựu trung duy nhất

Là Lý, ngôi Thái Cực Thánh Hoàng

Vận hành phân khí tạo đoan,

Âm dương ngưng tụ, thế gian lập thành,

Một Lý ấy hóa sanh trời đất,

Gồm chung bàu trời đất chở che,

Ngũ Hành luân chuyển mọi bề,

Thâu tàng sinh trưởng, xuân hè, thu đông.

Vạn vật, cũng Lý đồng sinh hóa,

Nhân nhân đều Đạo cả dưỡng nuôi,

Noãn, thai, thấp, hóa vô hồi,

Trường tồn, tiến thoái, cõi đời tam nguyên.

Có Trời Đất, có Nhân, có Vật,

Có Đạo mầu, trời đất định phân,

Thế là khắp chốn hồng trần,

Đều do Lý Đạo, tạo phần hữu vô.

Như vậy: Vạn Vật đều đồng một thể với Đạo với Trời.

Thánh Giáo Sưu Tập 1966-1967 nơi tr. 35 viết:

Đạo là Ngôi Nhất Nguyên Chủ Tể,

Đạo cũng là Đồng thể Vạn Linh.

Thánh Giáo Sưu Tp 1966-1968, nơi tr. 200 viết: «...Vì các con là mt trong vn vt chúng sinh, mà vn vt chúng sinh là Bn Th ca Đạo, mà Bn Th ca Đạo tc là Bn Th ca Thày. Các con có thương nhau, tc là các con đã thương Thày...»

Nơi tr. 186 li viết: «Thượng đế chnói mt câu: Thày là các con, các con là Thày, có nghĩa rng Tt cả đồng chung mt bn th. Tuy hình tướng bên ngoài và cách xưng hô khác nhau, nhưng chung qui ch là mt không riêng gì ca ai.»

Đại Tha Chân Giáo nơi tr. 65 viết:

Thật là diệu diệu huyền huyền,

Trời người có một chẳng riêng khác gì.

Thánh giáo Sưu Tập 1966-1967, nơi tr. 36 viết:

Con là một Thiêng Liêng tại thế,

Cùng với Thày đồng Thể linh quang.

Khóa chìa con đã sẵn sàng,

Khi vào cõi tục, khi sang Thiên Đình.

Nơi tr. 229 viết:

Người với Trời thể chất song song,

Nếu mình bền chí gia công,

Tu thân luyện mạng, cũng mong thành Trời.

Cho nên mc đích chính yếu ca Cao Đài chính là dy con người giác ng Chân Lý: Trong Thân có Tri. Tri không ở đâu xa, mà đã ngay trong lòng con người.

Thánh Giáo Sưu Tp 1968-1969, nơi tr. 86 viết:

Thày ngự trong lòng mỗi chúng sinh,

Chúng sinh giác ngộ biết tu hành.

Thương yêu, lựa tách người khôn dại,

Điều độ đừng chia kẻ dữ lành.

Cao Đài Giáo Lý số 89, viết:

Tỉnh giấc chiêm bao ớ trẻ bày,

Đừng tìm non núi hoặc cung mây,

Cao Đài vốn ở lòng con đó,

Bỏ tính tham si sẽ gặp Thày. 

Thánh Giáo Sưu Tp 72-73, nơi tr. 78 viết:

Chỉ một cái Tâm, Tâm vũ trụ,

Thoát ly vạn tướng phục Nguyên Thần.

Thánh Giáo Cao Đài thường xuyên nhc đi nhc li: Dưới lp Nhân Tâm, còn có Thiên Tâm.

Thiên Tâm y là:

- Thánh Tâm, Linh Tâm (TGST 1772, tr. 48)

- Thiên Tánh, Phật Tánh (TGST, 1972, tr. 112).

- Tâm Vương (TGST 72, 137138).

- Đạo Tâm (TGST, 72, tr. 99).

- Phật Tâm (TGST 72, tr. 112)

- Kim Thân (TGST 72, tr. 128)

- Kim Thân Phật Thể (TGST 72, tr. 129).

- Như Lai Bổn Tạng (TGST 72, tr. 129)

- Căn Nguyên Bổn Tánh (TGST 72, tr. 24)

- Chân Ngã, Chân Như Bn Th (TGST 7071, tr. 8387)

Nó khác vi cái Phàm Tâm, cái Bn Ngã, tc là Cái Ta nh hp, hu hn nơi tâm tư bên ngoài, cũng còn gi là cái Gi Ngã. (TGST 7071, tr. 83, 87, 134. TGST 7273 tr. 99, 105)

Mi hay:

Tâm xích tử trọn lành, trọn tốt,

Tánh Viên Minh, ẩn lốt vạn thù.

(TGST 7273, tr. 130)

Đeo đai sắc tướng hữu hình,

Quên mình vẫn có riêng mình Tạo Công.

(TGST 72, tr. 130)

Đạo vốn vô sanh, cùng bất diệt,

Kim Thân hằng hữu, tại thân này (Ib. 128)

GIÁC NG chính là khi cái ta bn ngã (phàm tâm) tìm ra được cái ta Thiên Tánh (Thiên Tâm).

«Còn Cái Ta là ai? Có phi Cái Ta là Thiên Tánh, trong cái Bn Ngã ca thiên h chăng? Nếu Cái Ta Bn Ngã không tìm được Cái Ta Thiên Tánh, thì biết đời tha nào mi kết quả được ý nghĩa ca câu: 'Thày là Các Con, Các Con là Thày.» (TGST 70-71 tr. 134)

Hc Đạo, tìm Đạo hc Triết để biết mình, chung qui là ct tìm cho ra cái CT LÕI con người, TRC CT con người, cũng như CT LÕI, TRC CT vũ tr, TRUNG ĐIM con người, chính là đi tìm cho ra CÁI TA bao quát c kim, vũ tr, tìm cho ra cái TÂM VŨ TR...

Nên duyên Tiên Phật, diệt lòng trần,

Không chánh, không tà, không Ngã, Nhân.

Chỉ MỘT CÁI TÂM, TÂM VŨ TRỤ,

Thoát ly vạn tướng, phục Nguyên Thần.

Nguyên Thần thường trụ, chẳng phong ba,

Đáy nước bửu châu hiện chói lòa,

Bát Nhã Tâm khai, vô nhất niệm,

Trên trời dưới thế biết rằng TA.

Rằng TA là một CAịI TA CHUNG,

Rộng lớn bao la ở khắp cùng.

TA chẳng có TA mà vẫn có,

Có TA, TA cũng chỉ TÂM TRUNG.

(TGST 7273, tr. 78)

2.- Cao Đài ch trương: Phn bn hoàn nguyên, Qui căn, phn bn.

Đại tha Chân Giáo viết nơi trang 124:

Một lý phân hai, thuận nghịch hành,

Nghịch hành tu luyện đắc trường sinh.

Vô vi đại đạo nào ai thấu,

Thấu đặng về nơi Tử Phủ thành...

Nhưng như trên đã chng minh, Đạo hay Thượng đế, Thiên Nhãn, hay Chân Như Pht Tính đã tim n trong lòng con người để làm căn cơ, làm căn nguyên, bn th con người, thì nghch hành, hay qui nguyên phn bn là đi vào Tâm để mà tìm Đạo, tìm Tri. Đó cũng chính là ch trương ct cán ca Cao Đài.

Thánh Giáo Sưu Tp 72-73 cũng đã xác định QUI NGUYÊN là QUI TÂM (Tr. 67).

Thánh Giáo Sưu Tp 72-73, tr. 52 viết:

Đạo tại tâm hề, Phật tại Tâm,

Vọng cầu bôn ngoại, thị hôn trầm,

Nhơn nhơn tự hữu Như Lai Tính,

Tánh đắc Như Lai, pháp diệu thâm...

Thánh Giáo Sưu Tp 65, tr. 51 viết:

Đạo vn luôn luôn ti trong TÂM TÍNH ca mi người, nhưng tiếc vì người chưa kh công nghin ngm, hc hi giáo lý, nên chưa tìm phăng ra mi...

Đại Tha Chân Giáo, nơi tr. 118 viết:

Các Con phải hiểu phải tàng,

Đạo Thày u ẩn minh quang tâm điền,

Con nào hữu kiếp thiện duyên,

Gặp minh sư chuyển diệu huyền nơi tâm.

Thánh Giáo Sưu Tập 1972, nơi tr. 165 viết:

Đạo tại Tâm trung, chẳng phải xa,

Thực hành, quyết chí sẽ tìm ra.

Phật, Tiên, Thượng Đế không xa lắm,

Xa hoặc được gần cũng bởi ta...

Cao Đài Giáo Lý cũng cho ta thy thc sự Đạo nơi đâu, Tri nơi đâu trong con người.

Thánh Giáo Sưu Tp 68-69, nơi tr. 5 đã cho biết ch ct giu chìa khóa thiêng để m mi ca nhim huyn: «Bao nhiêu huyn bí thiêng liêng, nhim màu, siêu vit, nhưng chìa khóa m, Đức Chí Tôn đã đặt trong ch cao nht ca mi người, hãy tìm ly và m ly, hi chư hin.»

Ch cao nht trong con người là nơi đâu?

Thưa là Nê Hoàn Cung, là Não Tht Ba, nơi tâm đim đầu não con người. Ca Tri ở đấy, Thượng đế ở đấy, Thiên Nhãn ở đấy, Thiên Thai cũng ở đấy.

Đại Tha Chân Giáo nơi tr. 61 viết: «Huyn Quan Nht Khiếu là chi? Là Thiên Nhãn vy. Nó ở ngay Nê Hoàn Cung, gom trn chân dương chánh đạo...»

Nơi tr. 56 li viết: «Ch Cao Đài là gì? Là Côn Lôn đỉnh hay là Nê Hoàn thuc v Thượng Gii... Thiên Môn là cái gì? Là cái khiếu Nê Hoàn Cung đó. Chng nào linh hn phá Thiên Môn đặng là nhp vào Thượng Thanh Cung.»

Nôi tr. 56, Đại Tha Chân Giáo còn cho biết: Trong hình Thp T, nơi nét s ngang có Tam Thanh chi v.

Tam Thanh là: Chân Thanh, Ngc Thanh, và Thượng Thanh.

Chân Thanh là Nguyên Khí, Thượng Thanh là Nguyên Thn, Ngc Thanh là Nguyên Tinh. Nếu Thượng Thanh đã là Nê Hoàn Cung, là Não Tht Ba, thì Chân Thanh, Ngc Thanh phi là các xoang não bên, cha đựng Nguyên Tinh, Nguyên Khí ca con người.

Nếu Thiên Nhãn ở đó (Não Tht Ba, hay Nê Hoàn Cung), thì Chân Như Pht Tánh cũng ở đó, Thiên Thai lc cnh cũng ở đó, Tâm Vương cũng ở đó, nơi Tri Người gp g cũng ở đó.

Đại Tha Chân Giáo tr. 66 viết:

Mỗi người có tính Như Lai,

Tìm ra thấy sẵn Thiên Thai bên mình.

Thánh Giáo Sưu Tp 1973, nơi tr. 138 viết:

Tâm Vương ngự trị ở con người,

Đó cũng là nơi hiệp với Trời.

Đọc Giáo lý Cao Đài ta thy nim tin rng con người đã t khi Đại Linh Quang xung hng trn, nên cn phi tu trì, để tr v ngôi v cũ, tr v quê hương cũ...  (Thánh Giáo Sưu Tp 70, tr. 87, tr. 185, 195, 198, 199, 200 v.v...)

Vì thế mi ch trương:

Xưa toàn linh bước vào cõi tạm,

Tạm đây rồi, vượt phẩm Phật Tiên,

Phải đâu căn cốt nghiệp duyên,

Sở sanh, sở trụ ở miền trần gian.

(Thánh Giáo Sưu Tp 70, tr. 198)

Cao Đài chp nhn thuyết luân hi, chuyn kiếp. Và vì Cao Đài ch trương Thiên địa vn vt nht th, nên dy Ái nhân ái vt (TGST 7273, tr. 24).

Đạo tuy định nghĩa khắp muôn phương,

Căn bản làm đầu một chữ thương.

Thương chúng, thương mình, thương tất cả,

Thì đem chân đạo sớm hoằng dương.

(TGST 7273, tr. 157)

Khi đã có khu quyết, khi đã biết là trong lòng mình có Đạo, có Tri, thì cn phi rõ là phương pháp tu trì phi sao cho gin d.

Thánh giáo ngày 1 tháng 9 năm Bính tí (1936) dy:

Tu hành giữ mực thường thôi,

Đừng đem bày vẽ, rồi bôi lem đầy.

Các Con biết đặng Đạo Thày,

Đạo Thày không chịu cho ai biết mình.

Ở ăn như thể thường tình,

Lo tu luyện Đạo sửa mình tinh ba.

Tu không biểu mặc đồ già,

Cạo râu, thí phát, bỏ nhà lìa con.

Ông Bà cha mẹ đương còn,

Phải lo báo đáp cho tròn hiếu trung.

Vợ chồng chọn nghĩa thủy chung,

Giữ như sen mọc dưới bùn không nhơ,

Làm như dốt nát dại khờ,

Đừng cho kẻ thế rằng ngờ mình tu.

(Tp San Đại Đạo ph thông, s 6, tr. 138).

Tu hành đắc đạo là:

- Quán trit ch hư linh để x vn duyên mà đắc pháp. (THST 92, tr. 170)

- Thành Tiên, thành Pht, thành Đạo, thành Tri.

Đạo có gì đâu, Đạo ấy Trời,

Trời là Tiên, Phật cũng là Người,

Người hay giác ngộ thành Tiên, Phật,

Tiên, Phật vọng tâm cũng xuống đời...

(TGST, 72 tr. 170)

Theo Cao Đài, tu hành có mc đích thành Tiên, thành Pht, thành Tri.

Tu hành là học làm Trời,

Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian.

 (TGST 7071, tr. 134)

Cho nên đắc đạo là:

Tr về được vi ĐIM ĐẠO trong con người.

«Khi nhìn qua tt c vn vt, hình thc vn khác nhau, danh tánh khác nhau, nhưng tu trung vn có mt ĐIM ĐẠO. Đó là Thượng đế chí tôn, đó là Nhân Bn, đó là Thánh, Hin, Tiên, Pht.»  (TGST 90, tr. 95)

Thế là ĐẮC NHT, thế là hp nht vi Thượng đế...

Ri t cái được nhiu như vy, các con nếu biết phương pháp để đạt ti sự ĐẮC NHT, là chìa khóa m ca Đạo, hip vi Đạo, hip vi Thày vy,

Thế là dùng lMt để ct nghĩa tt c.

MT là Bn Thvũ tr, MT là căn do mi biến hóa trong vũ tr, và lúc chung cuc, con người li tr v vi MT, vn hu li tr v vi MT. Thuyết Thiên địa Vn Vt Đồng Nht Th hay chỗ đó, mà đẹp cũng chỗ đó. (TGST 7071, 210).

Trong mt đàn cơ ở Cao Đài Hi Ngoi có ghi:

Trải bao kiếp nhờ vào tiến hoá,

Nay nhân loài đã quá võ môn.

Đã thành Chánh Đẳng Chân Nhân,

Nhận ra Bí Nhiệm, Lý Chân đời người .

Nhận ra được Trời người đồng thể,

Trời với người chẳng phải hai ngôi,

Vốn là Thiên Điển mà thôi,

Vận hành lưu chuyển xiết ôi diệu kỳ!

Kỳ diệu thay huyền ky máy tạo,

Người với Trời vốn Đạo mà thôi.

Tầm phăng hiểu được con người,

Tự nhiên sẽ hiểu được Trời, khó chi.

Đàn gi Tí ngày 19 tháng 8, Đinh Su (11/ 1997)

Kho v Cao Đài, tôi rt phc Đức Ngô Minh Chiêu đã nht tâm theo Vô Vi Đại Đạo, đã t b chc Giáo Tông, đã cương quyết không đi con đường phổ độ ca đám Phò Loan, đã chết trong âm thm và khi chết Tòa Thánh Tây Ninh cũng kiếm c không đến d tang l...

Cao Đài còn có nguyn vng là đưa Vit Nam v vi Căn Bn Siêu Vit đó:

Đi về đâu VIỆT NAM ơi,

Về nơi Nhân Bản của Trời trước kia...

(TGST 7071 tr. 213.) 

TNG LUN

Xưa nay chúng ta đều cho rng các đạo giáo thế gii đêu ging nhau và đều giúp ta tìm Đạo, tìm Tri. Nhưng ít người hiu rng tìm được Đạo, được Tri trong lòng mình là mt điu thiên nan, vn nan. Thánh kinh Công Giáo viết: «K gi thì nhiu, k chn thì ít» (Mat. 20, 16). Thành ng Vit Nam viết: Vào Đạo như lông trâu, đắc Đạo như sng th.

V mi người theo đạo mt cách, giữ Đạo mt cách, không ai ging ai.

Tôi mãi ti 36 tui mi giác ngộ được rng Tri không ở đâu xa mà đã sn trong lòng mình.

Nhân đọc Trung Dung tôi thy câu: «Sut Tính chi vị Đạo.» Theo Tính là Đạo. Tôi không hiu, vì khi y tôi theo Công Giáo, mà Công Giáo dy tôi phi kim chế tính mình. Tôi v lra rng: Tính mà Khng Giáo dy tôi phi theo là Thiên địa chi Tính hay Tính Tri, ch không phi Khí cht chi Tính hay Tính phàm hèn nơi con người. Như vy tôi thy rng trong tôi có 2 Tính: Tính Tri, và Tính Người.

Tính Tri hay Thiên Tính thi luôn viên mãn, toàn thin, Tri ban cho mi người, để làm khuôn phép, mu mc.

Còn tính người thi luôn là bt toàn, cn luôn phi đẽo gt theo đúng khuôn Tri. Như vy con người nào cũng có 3 phn:

- Phn Thn hay Phn Thiên, vĩnh cu, bt biến, bt t.

- Phn Tâm Hn hay phn Nhân. luôn biến o, và ở trong vòng sinh t.

- Phn Xác hay phn Đi, chết s hư nát đi.

Mà Tri đã sn trong ta. nên ta phi đi vào ni tâm để mà tìm Đạo, tìm Tri.

Như vy Tri hay Đạo không bao gi lìa xa ta dù là mt phút giây. "Đạo bt kh tu du li dã."

Tôi lin nhn ra rng xưa nay tôi đã b mt c mt khung tri vĩ đại trong tâm hn tôi, mà tôi không h hay biết, và tôi đã sng mt cuc đời hết sc phù phiếm. Hơn na nếu Tri đã sn trong tôi, thì tôi cn sa sang mi chếch mác, d dang trong tâm hn, để mong sng kết hp vi Tri, ngay t khi còn gian trn này, nhờ đó tôi trthành con người mi.

Tôi lin h quyết tâm hc triết hc, và nht quyết chng minh rng các triết thuyết thiên hạ đều cho rng con người có 3 phn: Thn, Hn, Xác.

Dn dà tôi nhn ra thêm rng Lương Tâm đích thc là Thiên Tâm, vì ch có nó mi vĩnh cu và bt biến. Hơn na, cái phàm tâm hay Tâm Hn cn chết đi, để nhường bước cho Thiên Tâm hin l ra. Thế là Tâm t, thn hot, hay Nhân Dc Tn, tc Thiên Lý hin.

Tôi c ly câu Bình thường tâm thị đạo và đói thì ăn, khát thì ung làm phương châm mà thôi.

Tôi cứ đường li y mà tu t hơn 40 năm nay, lúc nào cũng thy thân tâm an lc, lòng phng lng như nước h thu, không cn theo mt đạo giáo bên ngoài nào khác, vì đạo phát xut t Chân Tâm, ch làm gì có đường li khác. Tuy nhiên nó cũng tương t như các đạo ktrên đây, cho thy rng nói Vn Giáo Nht Lý là đúng vy.

Tôi tin rng mình phi tcu mình, không ai khác có th tế độ mình được.

Tôi coi các v giáo chxưa nay là nhng người Anh kh kính ca tôi, là nhng tâm gương sáng cho tôi bt chước mà thôi, ch không có quyn gì quyết định v tôi.

Nhng li tôi đóng góp trên đây hoàn toàn là ca tôi, không có liên lc gì ti Cao Đài. Mi đầu tôi định xóa đi, nhưng sau tôi li gi nó li, vì thy nó không có gì sai trái vi Cao Đài.  Hi vng quí v Chc sc và giáo hu Cao Đài lượng th cho tôi. Tôi không thuc đạo Cao Đài, nhưng ch là mt người đi tìm Đại Đạo, và mun làm sáng t ý nghĩa câu vn giáo nht lý ca Cao Đài mà thôi.

Câu nói sau đây ca Đại Sư Ramakrishna đã thực sự làm tôi xúc động. ông nói: Uổng thay cho những ai, khó lắm mới được sinh ra làm người, mà đã không cố gắng thực hiện Thượng Đế ngay trong cõi đời này. [1]


CHÚ THÍCH

[1] He is born in vain, who having attained the human birth, so difficult to get, does not attempt to realize God in this very life.

Sri Ramakrishna's thoughts in a Vedantic perspective, Swami Tapasyananda, Sri Ramakrishna Math. Macras 600 004, 1993, p. 18.

» Mục lục | Phi lộ | chương: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19