TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

LỢI TẬP

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13


TỤ HỎA TẢI KIM ĐỒ

Dương xa, lộc xa, ngưu xa, bạch ngưu xa giai tải Kim Hoa nhi cao thăng Bỉ Ngạn.

羊 車 鹿 車 牛 車 白 牛 車 皆 載 金 華 而 高 升 彼 岸.

Xe dê (Vận Khí), xe hươu (Vận Tinh), xe bò (Vận Thần), xe bò trắng (Chở Thượng Thừa Công Pháp) đều tải Đan Kinh sang Bỉ Ngạn.

Hạ thừa, Trung Thừa, Thượng Thừa, Tối Thượng Thừa hàm độ Pháp Bảo nhi trực nhập Niết Bàn.

下 乘 中 乘 上 乘 最 上 乘 咸 度 法 寶 而 直 入 涅 槃.

Hạ Thừa, Trung Thừa, Thượng Thừa, Tối Thượng Thừa đều mang Pháp Bảo (Nội Đan) tới Niết Bàn.

*

Kim mãn tam xa đoạt Thánh Ki

 金 滿 三 車 奪 聖 機,

Xung khai cửu khiếu quá Tào Khê.

 衝 開 九 竅 過 曹 溪.

Điều điều vận nhập Côn Lôn Đỉnh,

 迢 迢 運 入 崑 崙 頂,

Vạn đạo hà quang xạ Tử Vi.

 萬 道 霞 光 射 紫 微.

Ba xe đầy ặp chở Thánh Ki.

Mở toang chín khiếu, vượt Tào Khê (Đốc Mạch).

Xa xăm vận tới Côn Lôn Đỉnh,

Hào quang rực rỡ chiếu Tử Vi.

*

Tam xa tải bảo thượng Côn Lôn,

 三 車 載 寶 上 崑 崙,

Vô lậu tu thuyên tế phiệt môn.

 無 漏 須 拴 濟 筏 門.

Điện xiết lôi oanh Long Hổ đấu,

 電 掣 雷 轟 龍 虎 鬥,

Cấp thu cam vũ nhuận Kiền Khôn.

 急 收 甘 雨 潤 乾 坤.

Ba xe chở báu đến Côn Lôn,

Muốn không lậu tiết bế Đan Điền.

Nguyên Thần Nguyên Khí mau hòa hợp.

Cam lộ rồi ra nhuận Kiền Khôn.

*

Bắc phương chính khí,           北 方 正 氣

Hiệu viết Hà Xa.                       號 曰 河 車

Tải Kim thượng thăng,            載 金 上 升

Độ Ngã hoàn gia.                    度 我 還 家

Bắc phương Chính Khí,

Tên gọi Hà Xa.

Tải Dương Quang lên đầu,

Đưa ta về Tiên Cảnh.

*

Âm Dương chi thủy,                陽 之 水

Huyền xá Hoàng Nha,           玄 舍 黃 芽

Ngũ Kim chi chủ,                     五 金 之 主

Bắc Phương Hà Xa.                北 方 河 車

Âm Dương khởi thủy,

Nhất điểm Hoàng Nha,

Chủ Tề Ngũ Kim,

Bắc phương Hà Xa.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13