HƯỚNG TINH THẦN

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ


» mục lục | tựa | chương 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | sách tham khảo

 

MỤC LỤC

Tựa

CHƯƠNG 1 - ÍT NHIỀU TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KHẢO SÁT VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

I. ĐỊNH NGHĨA

II. NHỮNG DỮ KIỆN LỊCH SỬ ĐƯA TỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

1. Sự liên lạc giữa năm châu trở nên dễ dàng

2. Những tài liệu để khảo về các đạo giáo hiện nay đầy rẫy

3. Sự chuyển hướng tâm lý trong nhân loại

III. ÍT NHIỀU TÔN CHỈ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KHẢO VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

1. Phương pháp sử học (méthode historique)

2. Phương pháp hiện tượng học (méthode phénoménologique)

3. Phương pháp văn học và ngữ học (critique littéraire et méthode philologique)

4. Phương pháp nhân chủng học (méthode anthropologique ou ethnologique)

5. Phương pháp tâm lý học (méthode psychologique)

6. Phương pháp xã hội học (méthode sociologique)

7. Đạo giáo với cổ tích - cổ sử

8. Nghệ thuật tôn giáo và phong tục

9. Phương pháp đối chiếu đạo giáo (méthode comparative) 

CHƯƠNG 2 - ÍT NHIỀU NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

I. CÓ NHIỀU ĐẠO GIÁO LÀ CHUYỆN DĨ NHIÊN

II. PHONG TRÀO KHẢO SÁT TÔN GIÁO TỪ XƯA ĐẾN NAY

III. TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU VÀ TRIẾT LÝ VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

1. Mô tả các đạo giáo hay lịch sử các đạo giáo (Histoire des Religions)

2. Tìm cho ra những định luật chi phối các hiện tượng đạo giáo hay khoa học đạo giáo (Science des Religions)

3. Tìm cho ra ý nghĩa và giá trị các đạo giáo hay triết lý đạo giáo (Philosophie des Religion)

Tiêu chuẩn chân đạo

KẾT LUẬN 

CHƯƠNG 3 - QUAN NIỆM TAM TÀI VÀ LƯỠNG NGUYÊN VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU 

I. QUAN NIỆM TAM TÀI (Conception tripartite de l’homme)

II. QUAN NIỆM LƯỠNG NGUYÊN (théorie dualiste de l’homme)

III. HỆ QUẢ CỦA HAI QUAN NIỆM TRÊN ĐỐI VỚI ĐẠO GIÁO 

CHƯƠNG 4 - CÁC TẦNG LỚP TRONG CON NGƯỜI VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU 

CHƯƠNG 5 - NHỮNG QUAN NIỆM KHÁC BIỆT GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY VỀ TÔN GIÁO 

BẢNG TOÁT LƯỢC NHỮNG ĐIỂM DỊ BIỆT GIỮA CÁC ĐẠO GIÁO ĐÔNG TÂY 

CHƯƠNG 6 - TƯỢNG HÌNH VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

I. Ý NGHĨA TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG TRÒN TRONG CÁC HỌC THUYẾT VÀ CÁC ĐẠO GIÁO Á ÂU

II. TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG HOÀNG ĐẠO

III. TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG TRÒN TRONG KHOA KIẾN TRÚC VÀ MỸ THUẬT

IV. TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG TRÒN VỚI BÍ QUYẾT TÌM ĐẠO TÌM TRỜI 

CHƯƠNG 7 - DỊCH LÝ VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

I. QUAN NIỆM «NHẤT THỂ VAN THÙ» VỚI CÁC ĐẠO GIÁO

II. QUAN NIỆM THIÊN NHÂN TƯƠNG DỮ CỦA DỊCH KINH VỚI CÁC ĐẠO GIÁO

III. QUAN NIỆM VẠN VẬT TUẦN HOÀN CHUNG NHI PHỤC THỦY VỚI CÁC ĐẠO GIÁO

IV. DỊCH KINH VỚI QUAN NIỆM THIỆN ÁC

V. Ý NGHĨA CUỘC BIẾN HÓA CỦA MUÔN LOÀI 

CHƯƠNG 8 - ĐI TÌM ÍT NHIỀU NGUYÊN TẮC ĐỂ LÀM TIÊU CHUẨN CHÂN LÝ

A. BA QUAN NIỆM ÂU CHÂU VỀ CHÂN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN CHÂN LÝ

B. THẾ NÀO LÀ CHÂN LÝ

C. NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐOÁN ĐỊNH CHÂN LÝ

D. HỆ QUẢ 

CHƯƠNG 9 - PHÂN LOẠI ĐẠO GIÁO: NGOẠI GIÁO VÀ NỘI GIÁO – THIÊN NHIÊN VÀ QUI ƯỚC

I. NGOẠI GIÁO VÀ NỘI GIÁO

II. THIÊN NHIÊN VÀ QUI ƯỚC 

CHƯƠNG 10 - ĐỒNG QUI NHI THÙ ĐỒ

SÁCH THAM KHẢO


» mục lục | tựa | chương 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 | sách tham khảo