» mục lục                                                       PHẦN II - BÌNH DỊCH

CHƯƠNG 1 - THƯỢNG THANH

CHƯƠNG 2 - THƯỢNG HỮU

CHƯƠNG 3 - KHẨU VI

CHƯƠNG 4 - HUỲNH ĐÌNH

CHƯƠNG 5 - TRUNG TRÌ

CHƯƠNG 6 - THIÊN TRUNG

CHƯƠNG 7 - CHÍ ĐẠO

CHƯƠNG 8 - TÂM THẦN

CHƯƠNG 9 - PHẾ BỘ

CHƯƠNG 10 - TÂM BỘ

CHƯƠNG 11 - CAN BỘ

CHƯƠNG 12 - THẬN BỘ

CHƯƠNG 13 - TỲ BỘ

CHƯƠNG 14 - ĐẢM BỘ

CHƯƠNG 15 - TỲ TRƯỜNG

CHƯƠNG 16 - THƯỢNG ĐỔ

CHƯƠNG 17 - LINH ĐÀI

CHƯƠNG 18 - TAM QUAN

CHƯƠNG 19 - NHƯỢC ĐẮC

CHƯƠNG 20 - HÔ HẤP

CHƯƠNG 21 - QUỲNH THẤT

CHƯƠNG 22 - THƯỜNG NIỆM

CHƯƠNG 23 - TRỊ SINH

CHƯƠNG 24 - ẨN ẢNH

CHƯƠNG 25 - NGŨ HÀNH

CHƯƠNG 26 - CAO BÔN

CHƯƠNG 27 - HUYỀN NGUYÊN

CHƯƠNG 28 - TIÊN NHÂN

CHƯƠNG 29 - TỬ THANH

CHƯƠNG 30 - BÁCH CỐC

CHƯƠNG 31 - TÂM ĐIỂN

CHƯƠNG 32 - KINH LỊCH

CHƯƠNG 33 - CAN KHÍ

CHƯƠNG 34 - PHẾ CHI

CHƯƠNG 35 - ẨN TÀNG

CHƯƠNG 36 - MỘC DỤC

CHƯƠNG 5

TRUNG TRÌ

中 池 

 

A. KINH VĂN

1. Trung trì nội thần phục xích châu,

中 池 內 神 服 赤 珠

2. Đan cẩm, vân bào, đới hổ phù.

丹 錦 雲 袍 帶 虎 符

3. Hoành tân tam thốn Linh Sở cư,

橫 津 三 寸 靈 所 居

4. Ẩn chi, ế uất tự tương phù.

隱 芝 翳 鬱 自 相 扶

B. LƯỢC DỊCH

Thần ở Trung trì mặc xích chu,

Vân bào, gấm đỏ, mang hổ phù,

Dưới rốn ba tấc, Thần Linh ngự,

Hai khí Âm Dương, đã sẵn phù...

C. CHÚ THÍCH

Câu 1. Trung trì nội thần phục xích châu.

中 池 內 神 服 赤 珠

Bản Tử Hà: Trung trì nội thần phục xích chu. 中 池 內 神 服 赤 朱. Trung trì 中 池: Đởm (mật) (Vụ Thành tử giải); Hạ Đan điền 下 丹 田, Khí hải 氣 海, Nguyên hải 元 海 (Tử Hà giải).

Câu 2. Đan cẩm, vân bào, đới hổ phù.

丹 錦 雲 袍 帶 虎 符

Đơn cẩm 丹 錦: Gấm đỏ.

Vân bào 雲 袍: Áo bào kết bằng mây.

Đới hổ phù 帶 虎 符: Lưng đeo tín phù có hình con hổ.

Câu 3. Hoành tân, tam thốn Linh sở cư.

橫 津 三 寸 靈 所 居

Bản Tử Hà ghi: Hoành kính tam thốn Thần sở cư. 橫 徑 三 寸 靈 所 居

Hoành tân 橫 津: Rốn (Vụ Thành Tử giải).

Hoành kính tam thốn 橫 徑 三 寸: Nơi ở của thần gọi là Qui trung nhất khiếu có 3 tấc bề ngang.

Câu 4. Ẩn chi ế uất, tự tương phù.

隱 芝 翳 鬱 自 相 扶

Ẩn chi và ế uất 隱 芝 翳 鬱: Tử Hà cho rằng: Nội thần ở giữa Qui Trung nhất khiếu, bên phải có một vị đạo nhân tên là Ẩn Chi Nhận 隱 芝 仞 tức là Kim khí 金 氣, bên trái có một vị đạo nhân tên là Ế Uất Nhạn 翳 鬱 仞, tức là Mộc khí 木 氣.

Ta thấy ngay hình ảnh Thái Cực và Âm Dương nhị khí. Thần khí mà xung hòa, thời đắc đạo, đắc đan vậy.

D. BÌNH GIẢNG

Trước hết ta ghi nhận rằng Huỳnh Đình Ngoại Cảnh nơi chương 3, cũng có đề cập nội dung chương Trung trì này. Ngoại Cảnh viết:

Trung trì hữu sĩ, phục xích chu,

中 池 有 士 服 赤 朱

Điền hạ tam thốn thần sở cư, 

田 下 三 寸 神 所 居

Trung ngoại tương cự, trùng bế chi, 

中 外 相 距 重 閉 之

Thần lư chi trung, vụ tu trị... 

神 廬 之 中 務 修 治

Muốn hiểu chương này, cũng như muốn giải tỏa những thắc mắc về Huỳnh Đình, về Tam đan điền, ta phải biết quan niệm của người xưa về Nguyên thần 元 神, hay Tâm thần 心 神, tức là Thần của Tâm.

Quan niệm ấy như sau:

Nguyên thần 元 神 hay NHẤT có tên là Tử Đan 子 丹. Tử là Liễu Nhất 了 一. Đan là Nhật Nguyệt, Âm Dương, Thần khí hợp nhất.日 月 陰 陽 神 氣 合 一.

Nguyên thần cũng còn được gọi là Xích Tử Chân Nhân Kiết Đan 赤 子 真 人 孑 丹. Vì là Thần của Tâm nên nói mặc áo đỏ, vì Tâm thuộc Hỏa có màu đỏ. Thần này ở Trung Cung, nên đôi khi cũng mô tả là mặc váy vàng, vì màu vàng là màu Trung Cung, Trung Điểm.[1]

Cũng như vị Lão quân ở trên trời có thể tùy nghi ở ba cung Tam Thanh, Nguyên Thần trong người cũng có thể tùy ý ở ba cung Tam Thanh trong con người. Chính vì vậy mà Vụ Thành Tử đã nói: «Đạo hữu tam Nguyên; Tứ ý sở tòng.» 道 有 三 元 肆 意 所 從 (Đạo có 3 nơi [ở]; Tùy ý sở tòng.)

Vụ Thành Tử, Huỳnh Đình Ngoại Cảnh, trang 1b và Bão Phác Tử quyển 18 có chép:

«NHẤT có tính danh, phục sức. Nơi con trai thì cao 9 phân, nơi con gái thì cao 6 phân. Hoặc ở dưới rốn 2 tấc 4 phân, trong Hạ Đan điền. Hoặc ở tại Giáng Cung Kim Khuyết, phía dưới tim, nơi Trung Đan điền. Hoặc là ở nơi lưỡng mi gian đi vào: 1 tấc là Minh Đường, 2 tấc là Động Phòng, 3 tấc là Đan điền.»

Về Tam đan điền, như vậy là ta có:

- Thượng Đan điền 上 丹 田 (Nê Hoàn Cung泥 丸 宮): Lưỡng mi gian 兩 眉 間 đi vào 3 tấc.

- Trung Đan điền 中 丹 田 (Giáng Cung 絳 宮, Huỳnh Đình 黃 庭): Trên rốn 3 tấc.

- Hạ Đan điền 下 丹 田 (Khí Hải 氣 海, Nguyên Hải 元 海): Dưới rốn 3 tấc.

Cũng nên ghi nhận rằng theo khoa Châm cứu thì:

- Trên rốn 3 tấc là huyệt Kiến Lý 建 里.

- Dưới rốn 1 tấc rưỡi là huyệt Khí Hải 氣 海.

- Dưới rốn 3 tấc là huyệt Quan Nguyên 關 元.

Khi đã xác định được vị trí của Nguyên Thần ở đâu, thì đem Nguyên Khí về qui tụ lại đó, cho Thần Khí hòa hài.

Chương 4 trên đây, đại khái nói về Thần Chân Nhất tại Trung Đan điền. Chương này đại khái nói về Thần Chân Nhất ở tại Hạ Đơn điền. Chương 6 và 7, sau đề cập đến Thần Chân Nhất ở tại Nê Hoàn cung, tại Thượng Đan điền. Người xưa có thơ:

Tâm tại Đơn điền, thân hữu chủ,

心 在 丹 田 身 有 主

Khí qui Nguyên hải, thọ vô cùng.[2]

氣 歸 元 海 壽 無 窮

Cảnh Dương Tử 景 陽 子 nói:

«Tính qui Nguyên hải, sinh kim dịch,

性 歸 元 海 生 金 液

Mệnh phục Hư vô, sản ngọc hoa.»[3]

命 復 虛 無 產 玉 葩


[1] Xem Lương Khưu Tử, Huỳnh Đình Ngoại Cảnh, chương 1, và lời bàn của Bão Phác Tử về Nhất nơi cuối sách đó. Xem Huỳnh Đình Nội Cảnh, chương 17. Xem phần Khảo luận của tôi ở phần trên, nơi chương 6, mục Người xưa nhận định về Huỳnh Đình.

[2] Nguyên hải 元 海 có thể hiểu được là Nê Hoàn Cung 泥 丸 宮, cũng có thể hiểu được là Khí hải 氣 海, Hạ Đan điền 下 丹 田.

[3] Xem Đái Nguyên Trường, Tiên học từ điển, tr. 49.

Chữ còn đọc là ba như các tự điển Hán Việt đã ghi. Tuy nhiên Khang Hi phiên thiết nó là: phổ ba thiết phạ bình thanh 普 巴 切 帊 平 聲, vậy đọc là pha; chữ đồng nghĩa với hoa (bông hoa). Thuyết Văn Giải Tự giải nghĩa hoa và phiên thiết là: phổ ba thiết 普 巴 切, vậy đọc là pha.