» mục lục                                                       PHẦN II - BÌNH DỊCH

CHƯƠNG 1 - THƯỢNG THANH

CHƯƠNG 2 - THƯỢNG HỮU

CHƯƠNG 3 - KHẨU VI

CHƯƠNG 4 - HUỲNH ĐÌNH

CHƯƠNG 5 - TRUNG TRÌ

CHƯƠNG 6 - THIÊN TRUNG

CHƯƠNG 7 - CHÍ ĐẠO

CHƯƠNG 8 - TÂM THẦN

CHƯƠNG 9 - PHẾ BỘ

CHƯƠNG 10 - TÂM BỘ

CHƯƠNG 11 - CAN BỘ

CHƯƠNG 12 - THẬN BỘ

CHƯƠNG 13 - TỲ BỘ

CHƯƠNG 14 - ĐẢM BỘ

CHƯƠNG 15 - TỲ TRƯỜNG

CHƯƠNG 16 - THƯỢNG ĐỔ

CHƯƠNG 17 - LINH ĐÀI

CHƯƠNG 18 - TAM QUAN

CHƯƠNG 19 - NHƯỢC ĐẮC

CHƯƠNG 20 - HÔ HẤP

CHƯƠNG 21 - QUỲNH THẤT

CHƯƠNG 22 - THƯỜNG NIỆM

CHƯƠNG 23 - TRỊ SINH

CHƯƠNG 24 - ẨN ẢNH

CHƯƠNG 25 - NGŨ HÀNH

CHƯƠNG 26 - CAO BÔN

CHƯƠNG 27 - HUYỀN NGUYÊN

CHƯƠNG 28 - TIÊN NHÂN

CHƯƠNG 29 - TỬ THANH

CHƯƠNG 30 - BÁCH CỐC

CHƯƠNG 31 - TÂM ĐIỂN

CHƯƠNG 32 - KINH LỊCH

CHƯƠNG 33 - CAN KHÍ

CHƯƠNG 34 - PHẾ CHI

CHƯƠNG 35 - ẨN TÀNG

CHƯƠNG 36 - MỘC DỤC

CHƯƠNG 7

CHÍ ĐẠO

至 道

 

A. KINH VĂN

1. Chí đạo bất phiền quyết tồn chân,

至 道 不 煩 決 存 真

2. Nê Hoàn bách tiết, giai hữu thần,

泥 丸 百 節 皆 有 神

3. Phát thần: Thương Hoa tự Thái Nguyên,

髮 神 蒼 華 字 太 元

4. Não thần: Tinh Căn tự Nê Hoàn,

腦 神 精 根 字 泥 丸

5. Nhãn thần: Minh Thượng tự Anh Huyền.

眼 神 明 上 字 英 玄

6. Tị thần: Ngọc Lũng tự Linh Kiên,

鼻 神 玉 壟 字 靈 堅

7. Nhĩ thần: Không Bế tự U Điền,

耳 神 空 閉 字 幽 田

8. Thiệt thần: Thông Mệnh tự Chính Luân,

舌 神 通 命 字 正 倫

9. Xỉ thần: Ngạc Phong tự La Thiên.

齒 神 崿 鋒 字 羅 千

10. Nhất diện chi thần tông Nê Hoàn,

一 面 之 神 宗 泥 丸

11. Nê Hoàn cửu chân giai hữu phòng,

泥 丸 九 真 皆 有 房

12. Phương viên nhất thốn xứ thử trung,

方 圓 一 寸 處 此 中

13. Đồng phục tử y, phi la thường,

同 服 紫 衣 飛 羅 裳

14. Đản tư nhất bộ, thọ vô cùng.

但 思 一 部 壽 無 窮

15. Phi các biệt trú, câu não trung.

非 各 別 住 俱 腦 中

16. Liệt vị thứ tọa hướng ngoại phương.

列 位 次 坐 向 外 方

17. Sở tồn tại tâm, tự tương đương.

所 存 在 心 自 相 當

B. LƯỢC DỊCH

Chí đạo chẳng phiền, quyết tồn chân,

Nê Hoàn, bách tiết đều có thần,

Thần tóc: Thương Hoa tự Thái Nguyên.

Não thần: Tinh Căn tự Nê Hoàn,

Nhãn thần: Minh Thượng tự Anh Huyền,

Tị thần: Ngọc Lũng tự Linh Kiên,

Nhĩ thần: Không Bế tự U Điền,

Thiệt thần: Thông Mệnh tự Chính Luân,

Xỉ thần: Ngạc Phong tự La Thiên,

Chư thần nơi mặt thuộc Nê Hoàn.

Nê Hoàn Cửu Chân đều có phòng,

Vuông tròn, một tấc tại não trung.

Áo tía quần là đều rỡ ràng.

Tồn tư Cửu Chân, thọ vô cương.

Cửu Chân đều ngự tại não xoang,

Ngồi theo thứ tự hướng ngoại phương,

Nếu biết tồn tâm, Thần không tản ... 

C. CHÚ THÍCH

Câu 1. Chí đạo bất phiền quyết tồn chân,

至 道 不 煩 決 存 真

Bản Vụ Thành Tử viết quyết (quyết tâm). Bản Tử Hà viết quyết (khẩu quyết). Cả hai đều có nghĩa:

(1) Đại Đạo không khó, chỉ cần quyết tâm tồn Chân.

(2) Đại Đại không khó, khẩu quyết là: Tồn Chân.

Câu 10. Nhất diện chi thần tông Nê Hoàn.

一 面 之 神 宗 泥 丸

Tất cả các thần mặt đều thuộc quyền thống suất của thần Nê Hoàn.

Câu 11. Nê Hoàn cửu chân giai hữu phòng,

泥 丸 九 真 皆 有 房

Nê Hoàn có chín cung: 1/ Minh Đường cung 明 堂 宮; 2/ Động Phòng cung 洞 房 宮; 3/ Nê Hoàn cung 泥 丸 宮; 4/ Lưu Châu cung 流 珠 宮; 5/ Ngọc Đế cung 玉 帝 宮; 6/ Thiên Đình cung 天 庭 宮; 7/ Cực Chân cung 極 真 宮; 8/ Huyền Đan cung 玄 丹 宮; 9/ Thiên Hoàng cung 天 皇 宮. [1]

Câu 12. Phương viên Nhất Thốn xứ thử trung.

方 圓 一 寸 處 此 中

Tử Hà cho rằng gọi là Cung phòng nhưng cũng không rộng bao la, phương viên chỉ có 1 tấc.

Câu 11 đến 16:

Chín vị thần Nê Hoàn gọi là Cửu Chân 九 真. Bản Vụ Thành Tử cho tên: 1/ Thượng Chân 上 真 (hướng về phía trên); 2/ Cao Chân 高 真 (hướng về phía Nam); 3/ Thái Chân 太 真 (hướng về phía Đông); 4/ Thần Chân 神 真 (hướng về phía Tây); 5/ Huyền Chân玄 真 (hướng về phía Bắc); 6/ Tiên Chân 仙 真 (hướng về phía Đông Bắc); 7/ Thiên Chân 天 真 (hướng về phía Đông Nam); 8/ Linh Chân 靈 真 (hướng về phía Tây Nam); 9/ Chí Chân 至 真 (hướng về phía Tây Bắc).

Câu 17. Sở tồn tại tâm, tự tương đương.

所 存 在 心 自 相 當

Tử Hà bình: Con người không biết thu tồn nhất tâm, thời bách thần đều tán. Biết tồn tại tâm, thế là mọi sự đều thanh thỏa. 不 能 收 存 一 心, 則 諸 神 皆 散; 所 存 在 心, 自 然 彼 此 相 當 聚 (Bất năng thu tồn nhất tâm, tắc chư thần giai tán; sở tồn tại tâm, tự nhiên bỉ thử tương đương tụ).

D. BÌNH GIẢNG

Chương này rất quan trọng. Nó cho ta thấy rằng:

Đại Đạo không phiền toái như ta tưởng, chỉ cần tồn Chân, tồn giữ được Thần Trời Đất trong đầu não mình, trong tâm linh mình, trong Nê Hoàn Cung.

Nê Hoàn Cung chính là Huỳnh Đình, chính là Tâm, chính là Trung Tâm Điểm con người, mà xưa nay mọi người đều ra công tìm kiếm.

Đáng lý, phải viết những chữ trên đây thật lớn, đóng khung nó lại, cho mọi người chú ý, rồi không viết gì thêm nữa ...

Viết thêm, chỉ tổ làm cho vấn đề thêm mờ, thêm tối, thêm quẩn, và làm cho ta chia lòng, chia trí mà thôi.

Một trong những vấn đề hết sức quan trọng mà các đạo giáo và các triết thuyết xưa nay thường đặt ra, đó là:

(1) Con người có Trung Tâm Điểm, có TÂM không ?

(2) Đâu là Trung Tâm Điểm nơi con người ?

Tôi đã trình bày hai quan điểm trên rất dài dòng trong phần khảo luận nơi các chương ba và bốn.

Dưới đây tôi xin nhắc lại sơ lược:

1. Các đạo giáo, các nhà triết thuyết đều đồng quan điểm rằng: trong con người có một Trung Tâm Điểm. Các nhà Huyền học còn cho rằng ở Trung Tâm Điểm ấy có Thần Trời Đất ngự trị ...

2. Nhưng đến khi cần minh định xem đâu là Tâm, là Trung Tâm Điểm, là Huỳnh Đình nơi con người, thì chúng ta thấy có nhiều ý kiến khác biệt nhau. Sau đây là tất cả các ý kiến ấy. Chúng ta hãy đi từ dưới lên trên:

1. Hạ bộ là tâm điểm con người

Khảo các hình vẽ về sự tương xứng trong con người (La proportion dans l’homme) của Léonard de Vinci (= Leonardo da Vinci, 1452-1519) hay của Albrecht Dürer (1471-1528) [2] ta thấy: Nếu lấy hạ bộ làm tâm điểm, chúng ta có thể vẽ được hoặc là một vòng tròn chạm đầu, chạm chân hoặc là một hình tròn chạm đầu và 2 chân, 2 tay dạng theo thể ngôi sao năm cánh đều.

Mỹ thuật Hy lạp xưa cũng cho rằng: Nếu lấy đầu con người (từ đỉnh đầu xuống tới cằm) là một đơn vị chiều dài, thì một người cân xứng lý tưởng sẽ dài 8 đầu. Từ đầu đến hạ bộ là 4 khoảng, từ hạ bộ đến chân là 4 khoảng.

Nhưng trên thực tế, con người chỉ cao khoảng 7 đầu rưỡi. Từ đỉnh đầu đến hạ bộ là 4 đầu, từ hạ bộ đến chân là 3 đầu rưỡi.

Tính Mệnh Khuê Chỉ cũng có chủ trương tương tự khi cho rằng, nếu tâm điểm của Trời Đất là ở giữa Trời Đất, thì tâm điểm con người cũng phải ở giữa con người. Trời Đất xa nhau 84.000 dặm, thì tâm điểm trời đất ở khoảng giữa là 42.000 dặm. Đầu và chân cũng cách nhau 8 thước 4, vậy trung tâm điểm con người ở khoảng giữa.[3]

2. Tâm điểm con người là ở nơi Hạ đan điền (tức Khí hải hay Nguyên hải).

Khí hải cách rốn 1 tấc rưỡi (theo khoa Châm cứu); hoặc cách rốn 2 tấc 4 (theo Bão Phác tử);[4] hoặc cách rốn 3 tấc.[5]

3. Tâm điểm là Rốn. Chữ Ombilic (rốn, rún) trong tiếng Pháp có nghĩa gốc là Tâm điểm.

4. Tâm điểm là ở khoảng trống sau rốn hoặc sau rốn 3 tấc.[6]

5. Tâm điểm là ở trên rốn 3 tấc nơi vị trí của tì thổ.[7]

Đông phương thì cho rằng: Tì Thổ là Trung ương (trung ương chi vị 中 央 之 位).

Tây phương gọi Tì là Pancréas. Mà Pan là tất cả, Créas là Tạo dựng. Như vậy vẫn đồng một ý với Đông phương: Tì thổ chính là Trung cung, là nơi xuất sinh ra mọi sự.

6. Tâm hay Trái tim là trung điểm nơi con người.[8]

Tiếng Pháp Cœur có nghĩa là Trung điểm (Centre).

7. Nê Hoàn cung là Trung tâm điểm con người.

Nê Hoàn cung mới chính là Huỳnh Đình. Tất các tác phẩm và các công trình sưu khảo của tôi thực ra chỉ có mục đích chứng minh rằng Nê Hoàn mới đích thực là Trung Tâm điểm con người, là Huỳnh Đình, là nơi Thần trời đất ngự trị.

Nếu ta chịu khó ghi chú thì sẽ thấy không biết bao nhiêu bản thi văn trong đạo Lão đã chủ xướng điểm này. Đây chỉ xin nhắc qua vài câu. Tiên Học Từ Điển cho rằng: «Khoảng trên Đan điền là Kim đỉnh. Khoảng trên Kim đỉnh là Huỳnh Đình.» 丹 田 之 上 為 金 鼎 金 鼎 稍 上 為 黃 庭 (Đan điền chi thượng vi Kim đỉnh, Kim đỉnh sảo thượng vi Huỳnh Đình.) [9]

Lương Khâu Tử và Vụ Thành Tử đều cho rằng cho Huỳnh Đình ở nơi trung tâm đầu não con người: «Huỳnh Đình giả, tại đầu trung.» 黃 庭 者 在 頭 中.[10]

Tiên Học Từ Điển giải hai chữ Nê Hoàn như sau: «Nê Hoàn tại chính trung đỉnh đầu. Cũng gọi là Não hải. Não mềm như bùn nên gọi là NÊ . Não hình tròn nên gọi là HOÀN . Huyệt của nó ở tại chính trung điểm của Thiên, của Huyền.» 泥 丸 在 頭 頂 當 中, 腦 海 是 也, 以 腦 如 泥 而 形 圓, 圓 者 丸 也, 其 穴 處 於 天 中 之 中 玄 中 之 玄 (Nê Hoàn tại đầu đỉnh đương trung, Não hải thị dã, dĩ não như nê nhi hình viên, viên giả hoàn dã, kỳ huyệt xứ ư thiên trung chi trung, huyền trung chi huyền.)

Nê Hoàn cũng còn được gọi là:

Uất la tiêu đài 鬱 羅 蕭 台

Ngọc sơn thổ kinh 玉 山 土 京

Não huyết chi quỳnh phòng 腦 血 之 瓊 房

Hồn tinh chi ngọc thất 魂 精 之 玉 室

Bách linh chi mệnh trạch 百 靈 之 命 宅

Tân dịch chi sơn nguyên 津 液 之 山 源.

Huyệt đó nằm giữa hai lỗ tai, trước nó là Minh đường, sau đó là Ngọc chẩm. Não có chín cung, có chín vị thần làm chủ. Thần trung ương gọi là: Nê Hoàn phu nhân, vì đó là ly trung chi chân âm, bền tĩnh, không nên động. 正 兩 耳 交 通 之 穴, 前 明 堂, 後 玉 枕. 腦 有 九 宮, 九 神 主 之. 中 央 之 神 曰 泥 丸 夫 人 以 其 離 中 之 真 陰, 宜 靜 不 宜 動. (Chính lưỡng nhĩ giao thông chi huyệt, tiền Minh đường, hậu Ngọc chẩm. Não hữu cửu cung, cửu thần chủ chi. Trung ương chi thần viết “Nê Hoàn phu nhân”dĩ kỳ ly trung chi chân âm, nghi tĩnh bất nghi động.)

Tiên Học Từ Điển trích dẫn mấy đoạn Huỳnh Đình nói về Nê Hoàn như:

- Quỳnh thất chi trung bát tố tập, Nê Hoàn phu nhân đương trung lập.

瓊 室 之 中 八 素 集, 泥 丸 夫 人 當 中 立 (Nội Cảnh, chương 21)

- Nê Hoàn bách tiết giai hữu thần, Não thần Tinh Căn, tự Nê Hoàn.

泥 丸 百 節 皆 有 神, 腦 神 精 根 字 泥 丸 (Nội Cảnh, chương 7)

- Nhất diện chi thần tông Nê Hoàn, Nê Hoàn cửu chân giai hữu phòng.

一 面 之 神 宗 泥 丸, 泥 丸 九 真 皆 有 房 (Nội Cảnh, chương 7)

Rồi Tiên Học Từ Điển kết luận về tầm quan trọng của Nê Hoàn bằng mấy câu thơ:

Kim đan vận chí Nê Hoàn huyệt,

金 丹 運 至 泥 丸 穴,

Danh tính tiên tương ký Ngọc đô.

名 姓 先 將 記 玉 都.

[Thái cổ tập 太 古 集]

(Kim đơn vận tới Nê Hoàn huyệt,

Tính danh đăng ký tại Ngọc đô.)

Thức đắc bản lai chân diện mục,

Thủy tri sinh tử tại Nê Hoàn.

識 得 本 來 真 面 目,

始 知 生 死 在 泥 丸.

[Pháp bảo di châu 法 寶 遺 珠]

(Biết được bản lai chân diện mục,

Mới hay sinh tử tại Nê Hoàn.)[11]

Gần đây cơ bút Cao Đài cũng xác nhận lại giá trị vô thượng của Nê Hoàn cung. Quyển Đại Thừa Chân Giáo, nơi tr. 61 có viết: «Người tu hành, chừng nào luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hoàn vô, thì Huyền Quan Nhất Khiếu ấy mở hoát ra. Huyền Quan Nhất Khiếu ấy là chi ? Là Thiên Nhãn vậy. Nó ở ngay Nê Hoàn cung, gom trọn chơn dương, chính đạo ...» Nơi trang 56, Đại Thừa Chân Giáo cũng cho rằng Nê Hoàn cung là Thiên Môn dẫn tới Thượng Thanh cung...


[1] Tử Hà, Huỳnh Đình Nội Cảnh kinh tường chú, tr. 12a, 12b.

[2] Xem Jean Arestein, Encyclopédie pratique de dessin, Fernand Nathan, Liège, 1957, các trang 55, 56, 57.

[3] Xem chương Trung Tâm đồ trong Tính Mệnh Khuê Chỉ, quyển Nguyên, tr. 10b.

[4] Xem Lương Khưu Tử, Huỳnh Đình Ngoại Cảnh, tr. 7a.

[5] Huỳnh Đình Nội Cảnh, chương 5: Hoành tân tam thốn thần sở cư 橫 津 三 寸 神 所 居.

[6] Xem Tiên Học từ điển tr. 142, và Tiên Học Diệu Tuyển, tr. 29.

[7] Xem Lương Khưu Tử, Huỳnh Đình Ngoại Cảnh, tr. 1a.

[8] Xem Léon Sprink, l’Art sacré en Occident et en Orient, p. 49.

[9] Xem Tiên Học Từ Điển, tr. 142.

[10] Xem Lương Khưu Tử, Huỳnh Đình Ngoại Cảnh chú, tr. 1a; và xem Vụ Thành Tử, Huỳnh Đình Nội Cảnh, tr. 3b.

[11] Đới Nguyên Trường, Tiên Học Từ Điển, tr. 99-100.