» mục lục                                                       PHẦN II - BÌNH DỊCH

CHƯƠNG 1 - THƯỢNG THANH

CHƯƠNG 2 - THƯỢNG HỮU

CHƯƠNG 3 - KHẨU VI

CHƯƠNG 4 - HUỲNH ĐÌNH

CHƯƠNG 5 - TRUNG TRÌ

CHƯƠNG 6 - THIÊN TRUNG

CHƯƠNG 7 - CHÍ ĐẠO

CHƯƠNG 8 - TÂM THẦN

CHƯƠNG 9 - PHẾ BỘ

CHƯƠNG 10 - TÂM BỘ

CHƯƠNG 11 - CAN BỘ

CHƯƠNG 12 - THẬN BỘ

CHƯƠNG 13 - TỲ BỘ

CHƯƠNG 14 - ĐẢM BỘ

CHƯƠNG 15 - TỲ TRƯỜNG

CHƯƠNG 16 - THƯỢNG ĐỔ

CHƯƠNG 17 - LINH ĐÀI

CHƯƠNG 18 - TAM QUAN

CHƯƠNG 19 - NHƯỢC ĐẮC

CHƯƠNG 20 - HÔ HẤP

CHƯƠNG 21 - QUỲNH THẤT

CHƯƠNG 22 - THƯỜNG NIỆM

CHƯƠNG 23 - TRỊ SINH

CHƯƠNG 24 - ẨN ẢNH

CHƯƠNG 25 - NGŨ HÀNH

CHƯƠNG 26 - CAO BÔN

CHƯƠNG 27 - HUYỀN NGUYÊN

CHƯƠNG 28 - TIÊN NHÂN

CHƯƠNG 29 - TỬ THANH

CHƯƠNG 30 - BÁCH CỐC

CHƯƠNG 31 - TÂM ĐIỂN

CHƯƠNG 32 - KINH LỊCH

CHƯƠNG 33 - CAN KHÍ

CHƯƠNG 34 - PHẾ CHI

CHƯƠNG 35 - ẨN TÀNG

CHƯƠNG 36 - MỘC DỤC

CHƯƠNG 17

LINH ĐÀI

靈 臺

 

A. KINH VĂN

1. Linh đài uất ái vọng Hoàng dã,

靈 臺 鬱 藹 望 黃 野

2. Tam thốn dị thất hữu thượng hạ,

三 寸 異 室 有 上 下

3. Gian quan doanh vệ, Cao Huyền thụ,

間 關 營 衛 高 玄 受

4. Động phòng tử cực, linh môn hộ,

洞 房 紫 極 靈 門 戶

5. Thị tích Thái Thượng cáo ngã giả,

是 昔 太 上 告 我 者

6. Tả thần công tử phát thần ngữ,

左 神 公 子 發 神 語

7. Hữu hữu Bạch Nguyên, tính lập xứ,

右 有 白 元 併 立 處

8. Minh Đường, Kim quĩ, ngọc phòng gian,

明 堂 金 匱 玉 房 間

9. Thượng Thanh chân nhân đương ngô tiền,

上 清 真 人 當 吾 前

10. Hoàng thường Tử Đan, khí tần phiền,

黃 裳 子 丹 氣 頻 煩

11. Tá vấn hà tại lưỡng mi đoan,

借 問 何 在 兩 眉 端

12. Nội hiệp nhật nguyệt, liệt tú trần,

內 俠 日 月 列 宿 陳

13. Thất diệu, cửu nguyên quán sinh môn.

七 曜 九 元 冠 生 門

B. LƯỢC DỊCH

Linh đài phiêu diêu trông Huỳnh dã,

Nê Hoàn Cung thất phân thượng hạ,

Gian quan, doanh vệ Cao Huyền giữ,

Động phòng, tử cực, linh môn hộ,

Nơi xưa Thái Thượng dạy ta đó,

Tả thần Công tử, phát tham ngữ,

Hữu thần Bạch Nguyên, ngự cùng chỗ,

Minh đường, kim quĩ ngọc phòng gian,

Thượng Thanh chân nhân, tại mục tiền,

Tử Đơn, hoàng thường, trông nghiểm nhiên,

Ướm hỏi chân mày ai ngự đó?

Gồm thâu, nhật nguyệt với tinh quang,

Thất diệu, Cửu nguyên chiếu sinh môn.

C. CHÚ THÍCH

Câu 1. Linh đài Uất ái vọng Hoàng dã.

靈 臺 鬱 藹 望 黃 野

Linh đài 靈 臺: Tâm con người, Nê Hoàn Cung.

Uất ái 鬱 藹: Mây bốc ngùn ngụt, cuồn cuộn.

Hoàng dã 黃 野: Trung cung, trung ương.

Câu 2. Tam thốn dị thất hữu thượng hạ.

三 寸 異 室 有 上 下

Tam thốn 三 寸: 3 tấc. Vụ Thành Tử cho rằng 3 thốn nói về Tam đơn điền, vì mỗi đơn điền chỉ có 1 tấc.

Tử Hà bảo đây chỉ nói về Nê Hoàn Cung mà thôi.

Câu 3. Gian quan doanh vệ, Cao Huyền thụ.

間 關 營 衛 高 玄 受

Bản Tử Hà: Nhàn quan vinh vệ Cao Huyền thụ 閑 關 榮 衛 高 玄 受. Tử Hà giải câu này, như sau:

Nhàn quan 閑 關 là phòng thủ. Trong Động phòng có Tam chân: Vị bên tả coi về Vinh (Âm), vị bên hữu coi về Vệ (Dương khí), vị chính giữa là Cao Huyền chân nhân 高 玄 真 人, thống lãnh, tổng quản tất cả công việc hai vị kia.

Câu 4. Động phòng tử cực linh môn hộ.

洞 房 紫 極 靈 門 戶

Động phòng 洞 房: Một trong chín cung trên đầu.

Trong Động phòng cung 洞 房 宮 có Tử cực điện 紫 極 殿, lại có Linh môn 靈 門, Ngọc hộ 玉 戶.

Câu 5. Thị tích Thái Thượng cáo ngã giả.

是 昔 太 上 告 我 者

Ở đó, xưa đức Thái Thượng đã dạy ta. Ta đây là đức Phù Tang Đại Đế quân 扶 桑 大 帝 君. Vụ Thành Tử bình rất hay như sau: Ý nói Đạo này chẳng ở đâu xa, mà đã ở ngay nơi đơn điền. (Ngôn thử đạo [Huỳnh đình chi thuật 黃 庭 之 術] bất viễn, chỉ tại đơn điền 言 此 道 不 遠, 只 在 丹 田).

Câu 6. Tả thần Công tử phát thần ngữ.

左 神 公 子 發 神 語

Trong Động phòng có: (1) Phía tả là Vô Anh quân 無 英 君. (2) Phía hữu là Bạch Nguyên quân 白 元 君. (3) Ở giữa là Hoàng Lão quân 黃 老 君. Như vậy, công tử đây là Vô Anh quân 無 英 君. Thái Thượng ở trên là Hoàng Lão quân 黃 老 君.

Câu 7. Hữu hữu Bạch Nguyên tính lập xứ.

右 有 白 元 併 立 處

Thần Bạch Nguyên 白 元 là một thần trong Động phòng, như nơi câu 5 đã giải. Tính : Cùng, đều. Lập : đứng.

Câu 8. Minh đường, kim quĩ, ngọc phòng gian.

明 堂 金 匱 玉 房 間

Minh đường 明 堂: Một trong 9 cung trên đầu.

Kim quĩ 金 匱, Ngọc phòng 玉 房: Hai phòng phụ thuộc Minh đường, và ở phía dưới Minh đường. Tử Hà cho rằng: Kim quĩ thuộc Nhật là mắt trái. Ngọc phòng thuộc Nguyệt là mắt phải.

Câu 9. Thượng Thanh chân nhân đương ngô tiền.

上 清 真 人 當 吾 前

Thượng thanh chân nhân là Thượng Nguyên bộ thần.

Câu 10. Hoàng thường Tử Đan, khí tần phiền.

黃 裳 子 丹 氣 頻 煩

Bản Tử Hà: Hoàng thường Tử Đan, khí tần huyên.

Tử Đan 子 丹: Tâm thần, Thần Chân Nhất, Nhất. Cũng gọi là Xích Thành đồng tử 赤 城 童 子, Xích tử 赤 子, hay Tâm đan 心 丹, hay Chân nhân 真 人. Vụ Thành Tử giải: Đây nói về Trung Nguyên đồng tử đang cư ngụ tại Xích Thành. Tần phiền là khí thịnh, không suy kiệt (Vị Trung Nguyên đồng tử xử ư Xích Thành. Tần phiền, khí thịnh bất suy kiệt謂 中 元 童 子 處 於 赤 城. 頻 煩 氣 盛 不 衰 竭).[1]

Câu 11. Tá vấn hà tại lưỡng mi đoan.

借 問 何 在 兩 眉 端

Lưỡng mi đoan 兩 眉 端: Nơi giữa hai làn mi.

Câu 12. Nội hiệp nhật nguyệt, liệt tú trần.

內 俠 日 月 列 宿 陳

Thần trời ở đâu, thì tinh quang trời ở đó.

Câu 13. Thất diệu, cửu nguyên quán sinh môn.

七 曜 九 元 冠 生 門

Thất diệu 七 曜 hay thất tinh 七 星: (1) Nhật nguyệt và ngũ tinh (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). (2) Bảy ngôi sao Bắc đẩu.

Cửu nguyên 九 元: Chín sao ứng với Cửu khiếu.

D. BÌNH GIẢNG

Chương này cũng là một trong những chương quan trọng. Ngoại cảnh đề cập chương này với sáu câu:

Nội cảnh:

Linh đài uất ái vọng Hoàng dã,

靈 臺 鬱 藹 望 黃 野

Tam thốn dị thất, hữu thượng hạ,

三 寸 異 室 有 上 下

Động phòng tử cực linh môn hộ,

洞 房 紫 極 靈 門 戶

Thị tích Thái Thượng cáo ngã giả,

是 昔 太 上 告 我 者

Minh đường kim quĩ ngọc phòng gian,

明 堂 金 匱 玉 房 間

Thượng Thanh chân nhân đương ngô tiền.

上 清 真 人 當 吾 前

Ngoại cảnh:

Linh đài trung thiên lâm trung dã,

靈 臺 中 天 臨 中 野

Phương thốn chi trung chí khuyết hạ,

方 寸 之 中 至 闕 下

Ngọc phòng chi trung thần môn hộ,

玉 房 之 中 神 門 戶

Giai thị Công tử giáo ngã giả.

皆 是 公 子 教 我 者

Minh đường tứ đạt, pháp hải viên,

明 堂 四 達 法 海 圓

Chân nhân Tử Đan đương ngã tiền.

真 人 子 丹 當 我 前 [2]

Ta thấy chương này đề cập ba vấn đề:

1. Linh đài hay tâm hồn con người ở nơi đâu ?

Linh đài 靈 臺 hay Cao đài 高 臺 (theo lời giải của Vụ Thành Tử, ngoại cảnh, tr. 2a) chính là Trung Tâm đầu não con người.

Hoàng dã 黃 野, tức là trung cung, trung điểm đầu não con người. Vậy Linh đài là Nê Hoàn cung 泥 丸 宮. Nơi đó Trời người gặp gỡ, vì thế có Động phòng cung 洞 房 宮 (câu 1, 2, 3, 4).

2. Trời hay Thượng đế hay Tử Đan 子 丹, hay Thái Thượng Chân Nhân 太 上 真 人 đã ngự trị ngay trong đầu não con người, và đã thường xuyên dạy bảo con người từ tâm khảm đó (câu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

3. Trời ở đâu, thì quang huy Trời ở đó (câu 12, 13).

Chương này làm ta liên tưởng đến bài thơ của Tam Mao chân quân 三 茅 真 君:

Linh đài trạm trạm tự băng hồ,

靈 臺 湛 湛 似 冰 壺

Chỉ hứa Nguyên thần lý diện cư,

只 許 元 神 裏 面 居

Nhược hướng thử trung lưu nhất vật,

若 向 此 中 留 一 物

Khởi năng chứng Đạo, hợp Thanh Hư [3]

豈 能 證 道 合 清 虛

(Linh đài trong vắt tự băng hồ,

Dành đợi Nguyên Thần tới ngụ cư,

Bên trong ví thể còn vương vật,

Làm sao chứng Đạo, hợp Thanh Hư.)

Mấy vần thơ sau cũng giúp ta hiểu thêm chương này. Trương Vô Mộng 張 無 夢 nói:

Tâm tại Linh quan, thân hữu chủ,

心 在 靈 關 身 有 主

Khí qui Nguyên hải, thọ vô cùng.

氣 歸 元 海 壽 無 窮

(Tâm ở Linh quan, thân có chủ,

Khí về Nguyên hải, thọ vô cùng.)

Bành Hạc Lâm 彭 鶴 林 nói:

Thần thất tức thị thử Linh đài,

神 室 即 是 此 靈 臺

Trung hữu trường sinh, bất tử thai.

中 有 長 生 不 死 胎

(Thần thất chẳng qua cũng Linh đài,

Trong có trường sinh bất tử thai.) [4]

Tóm lại tu đạo, cần biết:

– Đâu là Linh đài 靈 臺, Thần thất 神 室.

– Trong Linh đài, thần thất có ai, có gì ?

– Làm sao tìm ra được thần trời đất, và giữ được thần trời đất trong Linh đài.


[1] Xem phụ lục về chữ Nhất cuối sách Huỳnh Đình Ngoại Cảnh, Lương Khưu tử chú.

[2] Bản Huỳnh Đình Kinh do Thượng Hải Cổ Tịch Xuất bản xã 上 海 古 藉 出 版 社 ấn hành (1990), tr. 3 (phần Ngoại Cảnh) chép là:

Linh đài thông thiên lâm trung dã                      靈 臺 通 天 臨 中 野

Phương thốn chi trung gian khuyết hạ             方 寸 之 中 間 闕 下

Ngọc phòng chi trung thần môn hộ                  玉 房 之 中 神 門 戶

Ký thị Công tử giáo ngã giả                               既 是 公 子 教 我 者

Minh đường tứ đạt, pháp hải nguyên               明 堂 四 達 法 海 源

Chân nhân Tử Đan đương ngô tiền                 真 人 子 丹 當 吾 前.

[3] Xem Tính Mệnh Khuê Chỉ, chương Hàm dưỡng bản nguyên, cứu hộ mệnh bảo 涵 養 本 原, 救 護 命 寶.

[4] Tham khảo thêm bài thơ Giải mê ca                    解 迷 歌

Nhược yêu chân tinh vô lậu tiết,                        若 要 真 精 無 漏 泄

Tu tịnh Linh đài, như lãng nguyệt.                     須 淨 靈 臺 如 朗 月

Linh đài bất tịnh, Thần bất thanh,                      靈 臺 不 淨 神 不 清

Trú dạ công phu, hưu đoạn tuyệt…                  晝 夜 功 夫 休 斷 絕

(Cũng nơi chương trên, Tính Mệnh Khuê Chỉ).