» mục lục                                                       PHẦN II - BÌNH DỊCH

CHƯƠNG 1 - THƯỢNG THANH

CHƯƠNG 2 - THƯỢNG HỮU

CHƯƠNG 3 - KHẨU VI

CHƯƠNG 4 - HUỲNH ĐÌNH

CHƯƠNG 5 - TRUNG TRÌ

CHƯƠNG 6 - THIÊN TRUNG

CHƯƠNG 7 - CHÍ ĐẠO

CHƯƠNG 8 - TÂM THẦN

CHƯƠNG 9 - PHẾ BỘ

CHƯƠNG 10 - TÂM BỘ

CHƯƠNG 11 - CAN BỘ

CHƯƠNG 12 - THẬN BỘ

CHƯƠNG 13 - TỲ BỘ

CHƯƠNG 14 - ĐẢM BỘ

CHƯƠNG 15 - TỲ TRƯỜNG

CHƯƠNG 16 - THƯỢNG ĐỔ

CHƯƠNG 17 - LINH ĐÀI

CHƯƠNG 18 - TAM QUAN

CHƯƠNG 19 - NHƯỢC ĐẮC

CHƯƠNG 20 - HÔ HẤP

CHƯƠNG 21 - QUỲNH THẤT

CHƯƠNG 22 - THƯỜNG NIỆM

CHƯƠNG 23 - TRỊ SINH

CHƯƠNG 24 - ẨN ẢNH

CHƯƠNG 25 - NGŨ HÀNH

CHƯƠNG 26 - CAO BÔN

CHƯƠNG 27 - HUYỀN NGUYÊN

CHƯƠNG 28 - TIÊN NHÂN

CHƯƠNG 29 - TỬ THANH

CHƯƠNG 30 - BÁCH CỐC

CHƯƠNG 31 - TÂM ĐIỂN

CHƯƠNG 32 - KINH LỊCH

CHƯƠNG 33 - CAN KHÍ

CHƯƠNG 34 - PHẾ CHI

CHƯƠNG 35 - ẨN TÀNG

CHƯƠNG 36 - MỘC DỤC

CHƯƠNG 8

TÂM THẦN

心 神

 

A. KINH VĂN

1. Tâm thần Đan Nguyên tự Thủ Linh,

心 神 丹 元 字 守 靈

2. Phế thần Hạo Hoa tự Hư Thành,

肺 神 皓 華 字 虛 成

3. Can thần Long Yên tự Hàm Minh,

肝 神 龍 煙 字 含 明

4. Ế uất đạo yên, chủ trọc thanh,

翳 鬱 導 煙 主 濁 清

5. Thận thần Huyền Minh tự Dục Anh,

腎 神 玄 冥 字 育 嬰

6. Tì Thần Thường Tại tự Hồn Đình,

脾 神 常 在 字 魂 停

7. Đảm thần Long Diệu tự Uy Minh,

膽 神 龍 曜 字 威 明

8. Lục phủ, ngũ tạng, thần thể tinh,

六 腑 五 藏 神 體 精

9. Giai tại tâm nội, vận thiên kinh,

皆 在 心 內 運 天 經

10. Trú dạ tồn chi, tự trường sinh...

晝 夜 存 之 自 長 生

B. LƯỢC DỊCH

Tâm thần: Đan Nguyên tự Thủ Linh,

Phế thần: Hạo Hoa tự Hư Thành,

Can thần: Long Yên tự Hàm Minh,

Làm mắt: trong sáng, tùy quyền linh.

Thận thần: Huyền Minh tự Dục Anh,

Tì thần Thường Tại tự Hồn Đình,

Đảm thần: Long Diệu tự Uy Minh,

Lục phủ ngũ tạng, thần thể linh,

Đều ở trong tâm vạn thiên kinh,

Ngày đêm giữ được sẽ trường sinh...

C. CHÚ THÍCH

Câu 4. Ế uất đạo yên, chủ trọc thanh,

翳 鬱 導 煙 主 濁 清

Ế uất 翳 鬱: cũng là một tên khác của thần gan.

Chủ trọc thanh 主 濁 清: Khi gan đục thì mắt mờ, khi gan trong thì mắt sáng. (Vụ Thành Tử: 清 則 目 明, 濁即 目 暗 Thanh tắc mục minh, trọc tức mục ám.)

Có bản bỏ câu 4 này.

Câu 9. Giai tại tâm nội vận thiên kinh.

皆 在 心 內 運 天 經

Chư thần đều ở trong tâm, vận hành điều động cơ thể theo đúng định luật của trời đất.

             

Thần tim (hình chim đỏ) - Tâm thần danh Đan Nguyên tự Thủ Linh 心 神 名 丹 元 字 守 靈

D. BÌNH GIẢNG

Chương này không có gì đặc biệt. Nơi chương này ta thấy tác giả tiếp tục kể tên chư thần cả ngũ tạng. Lục phủ thần, thì chỉ duy có thần Đảm là được đề cập. Có người cho rằng: Đảm tàng thức, cho nên vừa là Phủ (hành) vừa là Tạng (tàng). Chính vì thế, nên đã được nói tới.

Cuối chương, ta thấy quan điểm của người xưa bao giờ cũng là: Tồn Tâm, Tồn Thần mới trường sinh.

Tâm thần là cái gì quí báu nhất trong con người, không gìn giữ được cho toàn vẹn, mà để mất mát, hư hao, tản lạc mãi đi, thì làm sao mà mong trường cửu được...

Huỳnh Đình Ngoại Cảnh bỏ qua từ chương này cho tới chương 17 mới bắt đầu toát lược lại...