» mục lục                                                       PHẦN II - BÌNH DỊCH

CHƯƠNG 1 - THƯỢNG THANH

CHƯƠNG 2 - THƯỢNG HỮU

CHƯƠNG 3 - KHẨU VI

CHƯƠNG 4 - HUỲNH ĐÌNH

CHƯƠNG 5 - TRUNG TRÌ

CHƯƠNG 6 - THIÊN TRUNG

CHƯƠNG 7 - CHÍ ĐẠO

CHƯƠNG 8 - TÂM THẦN

CHƯƠNG 9 - PHẾ BỘ

CHƯƠNG 10 - TÂM BỘ

CHƯƠNG 11 - CAN BỘ

CHƯƠNG 12 - THẬN BỘ

CHƯƠNG 13 - TỲ BỘ

CHƯƠNG 14 - ĐẢM BỘ

CHƯƠNG 15 - TỲ TRƯỜNG

CHƯƠNG 16 - THƯỢNG ĐỔ

CHƯƠNG 17 - LINH ĐÀI

CHƯƠNG 18 - TAM QUAN

CHƯƠNG 19 - NHƯỢC ĐẮC

CHƯƠNG 20 - HÔ HẤP

CHƯƠNG 21 - QUỲNH THẤT

CHƯƠNG 22 - THƯỜNG NIỆM

CHƯƠNG 23 - TRỊ SINH

CHƯƠNG 24 - ẨN ẢNH

CHƯƠNG 25 - NGŨ HÀNH

CHƯƠNG 26 - CAO BÔN

CHƯƠNG 27 - HUYỀN NGUYÊN

CHƯƠNG 28 - TIÊN NHÂN

CHƯƠNG 29 - TỬ THANH

CHƯƠNG 30 - BÁCH CỐC

CHƯƠNG 31 - TÂM ĐIỂN

CHƯƠNG 32 - KINH LỊCH

CHƯƠNG 33 - CAN KHÍ

CHƯƠNG 34 - PHẾ CHI

CHƯƠNG 35 - ẨN TÀNG

CHƯƠNG 36 - MỘC DỤC

CHƯƠNG 29

TỬ THANH

紫 清

 

A. KINH VĂN

1. Tử Thanh Thượng Hoàng Thái Đạo Quân,

紫 清 上 皇 太 道 君

2. Thái Huyền, Thái Hòa hiệp thị đoan,

太 玄 太 和 俠 侍 端

3. Hóa sinh vạn vật sử ngã tiên.

化 生 萬 物 使 我 仙

4. Phi thăng thập thiên giá ngọc luân.

飛 昇 十 天 駕 玉 輪

5. Trú dạ thất nhật tư vật miên.

晝 夜 七 日 思 勿 眠

6. Tử năng hành chi khả trường tồn.

子 能 行 之 可 長 存

7. Tích công thành luyện phi tự nhiên,

積 功 成 鍊 非 自 然

8. Thị do tinh thành diệc do chuyên,

是 由 精 誠 亦 由 專

9. Nội thủ kiên cố Chân chi Chân,

內 守 堅 固 真 之 真

10. Hư trung điềm đạm tự trí thần.

虛 中 恬 淡 自 致 神

B. LƯỢC DỊCH

Tử Thành Thượng Hoàng Thái Đạo Quân,

Thái Huyền, Thái Hòa chầu hai bên,

Hóa sinh vạn vật, giúp nên tiên,

Cưỡi xe ngọc luân, lên thượng thiên,

Bảy ngày thức trắng, nghĩ triền miên,

Làm được như vậy sẽ trường tồn.

Công thành do tu chẳng tự nhiên,

Vừa do tinh thành vừa do chuyên.

Chân chi Chân ta, hãy giữ bền,

Hư vô, điềm đạm, sẽ thành tiên.

C. CHÚ THÍCH

Câu 1. Tử Thanh Thượng Hoàng Thái Đạo Quân.

紫 清 上 皇 太 道 君

Bản Tử Hà: Tử Thanh Thượng Hoàng Đại Đạo Quân.

紫 清 上 皇 大 道 君

Vụ Thành Tử giải đó là đức Ngọc Thần Quân 玉 神 君. Nơi chương một ghi đức Ngọc Thần Quân ban truyền kinh Huỳnh Đình.

Tử Hà giải đó là đức Nguyên Thủy Thượng Hoàng Đại Đạo Quân 原 始 上 皇 大 道 君.

Tử Thanh 紫 清: tức là cung Ngọc Thanh 玉 清.

Câu 2. Thái Huyền, Thái Hòa hiệp thị đoan.

太 玄 太 和 俠 侍 端

Thái Huyền là thần phân khí (Âm, phóng ngoại, phân tán). Thái Hòa thần thu khí, hợp khí (Dương, hướng nội, qui nạp, hội tụ).

Câu 3. Hóa sinh vạn vật sử ngã tiên.

化 生 萬 物 使 我 仙

Hóa sinh vạn vật, khiến ta nên tiên.

Câu 4. Phi thăng Thập thiên giá ngọc luân.

飛 昇 十 天 駕 玉 輪

Bản Tử Hà: Phi thăng Thập thiên triều ngọc luân.

飛 昇 十 天 朝 玉 輪

Câu 5. Trú dạ thất nhật, tư vật miên.

晝 夜 七 日 思 勿 眠

Chí thành sẽ cảm đến Thần.

Câu 6. Tử năng hành chi, khả trường tồn.

子 能 行 之 可 長 存

Bản Tử Hà: Tử năng tu chi khả trường tồn.

子 能 修 之 可 長 存

Câu 7. Tích công thành luyện, phi tự nhiên.

積 功 成 鍊 非 自 然

Bản Tử Hà: Cấp công đoạn luyện, phi tự nhiên.

急 功 鍛 鍊 非 自 然

Tu trì phải tốn công phu.

Câu 8. Thị do tinh thành diệc do chuyên.

是 由 精 誠 亦 由 專

Tu luyện phải vừa thành khẩn vừa chuyên cần.

Câu 9. Nội thủ kiên cố, Chân chi Chân.

內 守 堅 固 真 之 真

Hãy giữ gìn cho chắc cái Chân đó, cái Chân tuyệt đối đó.

Câu 10. Hư trung điềm đạm tự trí thần.

虛 中 恬 淡 自 致 神

Giữ cho lòng hư vô, điềm đạm, tự nhiên sẽ thành thần.

D. BÌNH GIẢNG

Đoạn này lại tiếp tục chủ trương phải có được Thượng đế ngự trị trong tâm ta hướng dẫn tu trì, mới mong thành tiên (câu 1, 2, 3, 4).

Tử Hà bình rất xác đáng chương này rằng: «Người tu đạo phải tìm cho ra thần Tử Thanh Thượng Hoàng ở trong thân mình, rồi phải lấy hai thần Thái Huyền, Thái Hòa tức là Thần, Khí làm chủ chốt cho công trình tu luyện.» [1]

Muốn tìm ra được Trời nơi tâm, phải chân thành tìm cầu ước nguyện, phải khao khát tới mức ngày không ăn đêm không ngủ, có như vậy Trời mới hiển dương (câu 5, 6).

Người xưa nói: Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai.

Trực giác được rằng có Thượng đế trong tâm, thu thần định trí, trở về Tâm Linh, phối kết với Đạo với Trời, thế là giữ được Chân chi Chân, giữ được cái gì chân thực nhất (câu 9), cố công tu trì liên tục (câu 7, 8) giữ cho lòng hư vô, thanh tĩnh, sống phối kết với Đạo, với Trời, nói theo từ ngữ hiện đại, chắc chắn sẽ thành thần tiên (câu 10).

Ta thấy càng ngày Huỳnh Đình kinh càng xoắn lấy chủ đề Nhất Thái Thượng. Thế tức là theo đúng lẽ Dịch: bất kỳ về phương diện nào cũng phải đi từ đa tạp trở về thuần nhất, thuần chân. Con đường giải thoát chỉ có vậy, khẩu quyết tu trì chỉ có vậy.

Bị chú: Ngoại cảnh chỉ lược chương này bằng một câu:

Trú dạ tu chi khả trường tồn. 晝 夜 修 之 可 長 存 (Chương 17).


[1] Tu đạo giả tòng thân trung tầm Tử Thanh Thượng Hoàng, mịch Thái Huyền Thái Hòa, nhị Thần, Khí vi chủ. 修 道 者 從 身 中 尋 紫 清 上 皇, 覓 太 玄 太 和, 二 神, 氣 為 主.