» mục lục                                                       PHẦN II - BÌNH DỊCH

CHƯƠNG 1 - THƯỢNG THANH

CHƯƠNG 2 - THƯỢNG HỮU

CHƯƠNG 3 - KHẨU VI

CHƯƠNG 4 - HUỲNH ĐÌNH

CHƯƠNG 5 - TRUNG TRÌ

CHƯƠNG 6 - THIÊN TRUNG

CHƯƠNG 7 - CHÍ ĐẠO

CHƯƠNG 8 - TÂM THẦN

CHƯƠNG 9 - PHẾ BỘ

CHƯƠNG 10 - TÂM BỘ

CHƯƠNG 11 - CAN BỘ

CHƯƠNG 12 - THẬN BỘ

CHƯƠNG 13 - TỲ BỘ

CHƯƠNG 14 - ĐẢM BỘ

CHƯƠNG 15 - TỲ TRƯỜNG

CHƯƠNG 16 - THƯỢNG ĐỔ

CHƯƠNG 17 - LINH ĐÀI

CHƯƠNG 18 - TAM QUAN

CHƯƠNG 19 - NHƯỢC ĐẮC

CHƯƠNG 20 - HÔ HẤP

CHƯƠNG 21 - QUỲNH THẤT

CHƯƠNG 22 - THƯỜNG NIỆM

CHƯƠNG 23 - TRỊ SINH

CHƯƠNG 24 - ẨN ẢNH

CHƯƠNG 25 - NGŨ HÀNH

CHƯƠNG 26 - CAO BÔN

CHƯƠNG 27 - HUYỀN NGUYÊN

CHƯƠNG 28 - TIÊN NHÂN

CHƯƠNG 29 - TỬ THANH

CHƯƠNG 30 - BÁCH CỐC

CHƯƠNG 31 - TÂM ĐIỂN

CHƯƠNG 32 - KINH LỊCH

CHƯƠNG 33 - CAN KHÍ

CHƯƠNG 34 - PHẾ CHI

CHƯƠNG 35 - ẨN TÀNG

CHƯƠNG 36 - MỘC DỤC

CHƯƠNG 16

THƯỢNG ĐỔ

上 睹

 

A. KINH VĂN

1. Thượng đổ Tam nguyên như liên châu,

上 睹 三 元 如 連 珠

2. Lạc lạc minh cảnh, chiếu cửu ngung,

落 落 明 景 照 九 隅

3. Ngũ linh dạ chúc hoán bát khu,

五 靈 夜 燭 煥 八 區

4. Tử tồn nội hoàng dữ ngã du,

子 存 內 皇 與 我 遊

5. Thân phi phượng y, hàm hổ phù,

身 披 鳳 衣 銜 虎 符

6. Nhất chí bất cửu, thăng Hư vô,

一 至 不 久 昇 虛 無

7. Phương thốn chi trung niệm thâm tàng,

方 寸 之 中 念 深 藏

8. Bất phương, bất viên, bế dũ song,

不 方 不 圓 閉 牖

9. Tam thần hoàn tinh lão phương tráng.

三 神 還 精 老 方 壯

10. Hồn phách nội thủ, bất tranh cạnh,

魂 魄 內 守 不 爭 競

11. Thần sinh phúc trung, hàm ngọc đang,

神 生 腹 中 銜 玉 當

12. Linh chú u khuyết, na đắc táng.

靈 注 幽 闕 那 得 喪

13. Lâm điều vạn tầm khả âm trượng,

琳 倏 萬 尋 可 蔭 仗

14. Tam hồn tự ninh, Đế thư mệnh.

三 魂 自 寧 帝 書 命

B. LƯỢC DỊCH

Trông lên Tam nguyên như liên châu,

Linh lung minh cảnh, chiếu cửu ngung,

Ngũ tinh, đêm chiếu, rực tám khu,

Cẩn thủ Nội Hoàng cùng ta du,

Thân mặc áo phượng, ngậm hổ phù,

Chỉ trong khoảng khắc lên Hư vô,

Giữ gìn lòng son lắng tâm tư,

Ngũ quan kỹ lưỡng, gài cửa giả,

Tam thần hoàn tinh, già hóa trẻ,

Hồn phách nội thủ, không tranh cạnh,

Trong lòng thần sinh, châu ngọc mang,

Linh tàng u khuyết, không thất tán,

Như cây muôn tầm, rủ bóng nương,

Tâm hồn thư thái, ghi tiên ban...

C. CHÚ THÍCH

Câu 1. Thượng đổ Tam Nguyên như liên châu.

上 睹 三 元 如 連 珠

Đổ : Xem. Cũng viết là .

Tam Nguyên 三 元: Tam tố: (màu tím, màu vàng, màu trắng của nguyên khí. Tam nguyên này đều là tinh hoa, nguyên khí trong người, khinh thanh, nên ở Thượng cung đầu não, vì thế nói thượng đổ 上 睹 (nhìn lên).

Như liên châu 如 連 珠: Thiên văn có câu: Nhật nguyệt hợp bích, ngũ tinh liên châu 日 月 合 璧 五 星 連 珠 (Mặt trời, mặt trăng và ngũ tinh đứng thành một hàng thẳng).

Liên châu 連 珠: Ngọc xếp liền nhau.

Câu 2. Lạc lạc minh cảnh chiếu cửu ngung.

落 落 明 景 照 九 隅

Lạc lạc 落 落: Phi phàm, thoát tục.

Minh cảnh 明 景: Cảnh tượng sáng láng.

Cửu ngung 九 隅: Chín cung trên đầu.

Câu 3. Ngũ linh dạ chúc, hoán bát khu.

五 靈 夜 燭 煥 八 區

Ngũ linh 五 靈: Ngũ tinh 五 星: Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ .

Dạ chúc 夜 燭: Như đuốc sáng ban đêm.

Hoán : Sáng sủa, rực rỡ.

Câu 4. Tử tồn nội hoàng, dữ ngã du.

子 存 內 皇 與 我 遊

Tử : Bạn (cách xưng hô kính trọng).

Tồn Nội Hoàng 存 內 皇: Giữ gìn được thần linh nội tại.

Dữ ngã du 與 我 遊: Cùng ta đi ngao du. Ngã đây là tác giả sách.

Câu 5. Thân phi phượng y, hàm hổ phù.

身 披 鳳 衣 銜 虎 符

Thân phi phượng y 身 披 鳳 衣: Mình mặc áo thêu phượng.

Hàm hổ phù 銜 虎 符: Mang tín phù có hình mặt hổ.

Câu 6. Nhất chí bất cửu, thăng Hư vô.

一 至 不 久 昇 虛 無

Nhất chí bất cửu 一 至 不 久: Chẳng bao lâu.

Thăng Hư vô 昇 虛 無: Lên trời, lên tiên, lên cõi hư vô.

Vụ Thành Tử giải câu này như sau: «Nhất là tiếng dùng để gọi . Học đạo cho chuyên nhất, sẽ đồng thể với thần linh. Thế là thần tiên có thể nhờ công phu mà tới được vậy. Trang tử nói: Người mà biết được Nhất, mọi việc sẽ xong.» (Nhất giả, Vô chi xưng dã. Học đạo chuyên nhất, dữ Linh đồng thể, thần tiên khả trí dã. Trang Tử vân: Nhân năng tri Nhất, vạn sự tất 一 者, 無 之 稱 也. 學 道 專 一, 與 靈 同 體, 神 仙 可 致 也. 莊子 云 : 人 能 知 一 萬 事 畢).

Câu 7. Phương thốn chi trung niệm thâm tàng.

方 寸 之 中 念 深 藏

Phương thốn 方 寸: Vụ Thành Tử giải là huyệt Quan Nguyên 關 元 ở dưới rốn 3 tấc. Tôi vẫn cho rằng: Phương thốn là Tấc vuông là Tâm, là Linh đài. Như vậy Nê Hoàn cung cũng gọi được là Phương thốn. Tiên học từ điển cũng giải Phương thốn là Nhân tâm.

Niệm thâm tàng 念 深 藏: Giữ gìn cho cẩn mật.

Câu 8. Bất phương bất viên bế dũ song.

不 方 不 圓 閉 牖

Bất phương, bất viên 不 方 不 圓: Vụ Thành Tử giải là bất động bất tĩnh.

Bế dũ song 閉 牖 : Đóng khóa của ngũ quan. Chữ 窗 (song): cửa sổ.

Tham Đồng Khế có câu:

Nhĩ mục khẩu tam bảo,            耳 目 口 三 寶

Bế tắc vật phát thông.              閉 塞 勿 發 通

Chân nhân tiềm thâm uyên,    真 人 潛 深 淵

Phù du thủ qui trung.                浮 遊 守 規 中

(Tai mắt miệng là thân tam bảo,

Đóng khóa cho chu đáo, cho chăm.

Chân nhân sống rất thâm trầm,

Nhởn nhơ, khinh khoát ôm cầm Khuôn Thiêng…)

Câu này Bản Tử Hà đổi là: Bất phương bất viên bế dũ song 不 方 不 圓 閉 牖 窗.

Câu 9. Tam thần hoàn qui, lão phương tráng.

三 神 還 精 老 方 壯

Tam thần 三 神: Tam Nguyên chi thần 三 元 之 神.

Hoàn tinh 還 精: Phản bản hoàn nguyên 返 本 還 元, phản hoàn qui căn 返 還 歸 根.

Vụ Thành Tử giải: Đem được tinh thần qui tụ về tam điền, sẽ được diên niên (Hoàn tinh thần ư tam điền, tắc cửu thọ diên niên dã 還 精 神 於 三 田, 則 久 壽 延 年 也).

Câu 10. Hồn phách nội thủ, bất tranh cạnh.

魂 魄 內 守 不 爭 競

Hồn phách nội thủ 魂 魄 內 守: Giữ hồn phách không cho tản lạc đi.

Bất tranh cạnh 不 爭 競: Hồn phách hòa hài, không còn cạnh tranh nhau.

Câu 11. Thần sinh phúc trung hàm ngọc đang.

神 生 腹 中 銜 玉 當

Thần sinh phúc trung 神 生 腹 中: Thần sinh ra trong lòng.

Ngọc đang 玉 當: Ngọc trên mũ, hay tai.

Thế tức là: Thần trời đất hiển lộ ra (Nhất Chân đặc lộ 一 真 特 露. Tử Hà tử). Tử Hà cho rằng: Những người có được Thiên chân trong người sẽ được gọi là Hàm Hư tử [người chứa được Hư trong mình] (Nhất Chân đặc lộ, thử nhân danh Hàm Hư tử 一 真 特 露,此 人名 涵 虛 子). Tử Hà cũng xưng mình là Hàm Hư Tử.

Câu 12. Linh chú u khuyết, na đắc táng.

靈 注 幽 闕 那 得 喪

Linh chú u khuyết 靈 注 幽 闕: Thần tàng nơi tâm khảm.

Thế tức là Tồn thần thủ Nhất 存 神 守 一.

Na đắc táng 那 得 喪: Làm sao mai một được.

Câu 13. Lâm điều vạn tầm, khả âm trượng.

琳 倏 萬 尋 可 蔭 仗

Lâm điều 琳 倏: Cây ngọc (ngọc thụ 玉 樹).

Vạn tầm 萬 尋: Vạn trượng (cao viễn 高 遠).

Khả âm trượng 可 蔭 仗: Có thể nhờ cậy, nương tựa được.

Câu 14. Tam hồn tự ninh, Đế thư mệnh.

三 魂 自 寧 帝 書 命

Khi đã thành được Chân đạo thì tên sẽ được ghi vào sổ trời.

D. BÌNH GIẢNG

Chương này là một trong những chương quan trọng, vì Ngoại cảnh đã lặp lại tới 4 câu.

Nội cảnh:

Phương thốn chi trung niệm thâm tàng,

方 寸 之 中 念 深 藏

Tam thần hoàn tinh lão phương tráng…

三 神 還 精 老 方 壯

Linh chú u khuyết, na đắc táng,

靈 注 幽 闕 那 得 喪

Lâm điều vạn tầm, khả âm trượng.

琳 倏 萬 尋 可 蔭 仗

Ngoại cảnh chương 4:

Phương thốn chi trung cẩn cái tàng,

方 寸 之 中 謹 蓋 藏

Tinh thần hoàn qui, lão phục tráng,

精 神 還 歸 老 復 壯

Hiệp dĩ u khuyết, lưu hạ cánh,

俠 以 幽 闕 流 下 竟 [1]

Dưỡng tử ngọc thụ, lệnh khả trượng.

養 子 玉 樹 令 可 杖

Chương này bàn về vấn đề đem Tinh thần trở về Căn Nguyên của nó (tinh thần qui căn 精 神 歸 根).

Đem tinh khí thần qui tụ về Nê Hoàn Cung, tức là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên 三 華 聚 頂, 五 氣 朝 元. Lúc ấy tâm thần sẽ rực rỡ, như có ngũ tinh liên châu, nhật nguyệt hợp bích chiếu soi. (Các câu 1, 2, 3).

Tam hoa mà hợp nhất, sẽ sánh vai tiên tử, thăng Hư vô (câu 4, 5, 6). Hãy giữ cho Chân Thần hội tụ ở Trung Cung, hãy bế tỏa ngũ quan (câu 7, 8) như lời Tham Đồng Khế:

Nhĩ mục khẩu tam bảo,                 耳 目 口 三 寶

Bế tắc vật phát thông.                    閉 塞 勿 發 通

Chân nhân tiềm thâm uyên,          真 人 潛 深 淵

Phù du thủ qui trung.                      浮 遊 守 規 中

(Xem lời dịch ở phần chú thích chương này nơi câu 8).

Hồn phách mà không tản lạc, mà không chống đối nhau (Câu 9, 10, 11), Chân thần tự nhiên sẽ hiển lộ. (Câu 11).

Nếu có Chân Thần tiềm tàng ở nơi tâm khảm, thì làm sao mà bị tử vong được (Câu 12).

Lúc ấy con người sẽ như một cây ngọc, tươi tốt rườm rà, cao muôn tầm tỏa bóng, cho muôn người nương náu (Câu 13).

Lúc ấy con người sẽ thấy tâm thần an lạc, và tên tuổi sẽ được ghi vào tiên tịch (Câu 14).

Thế tức là Đắc Nhất vạn sự tất 得 一 萬 事 畢.


[1] Có bản chép: Tâm kết u khuyết lưu hạ cánh 心 結 幽 闕 流 下 竟.