TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


29. THIỀM QUANG ĐỒ  蟾 光 圖

 

Thái Cực từ đó sinh trời đất. người. Cha mẹ từ đó sinh thân ta. Ta phải dùng nó luyện Kim Đơn. Nó thoát thai từ Hỗn Độn nhất Khí, sinh ra từ quẻ Khôn (Đan Điền). Tròn trĩnh, rực rỡ, gọi là Thiềm Quang. Ngọc Khê Tử nói:

Phẫu khai Thái Cực bao,                開 太 極 包 ,

Lộ xuất Thiên Địa tâm.                     出 天 地 心 .

Hư Không khoát vô nhai,                 空 闊 無 涯 ,

Vi mục hiện cô sơn (Đan điền).      微 目 現 孤 山 .

Mở được bao Thái Cực,

Sẽ thấy THIÊN ĐỊA TÂM.

Hư Không rộng man mác,

Nhíu mắt thấy cô sầm. (Đan Điền)

 

Tây Xuyên[1] ngạn thượng đài đầu vọng,

西 川 岸 上 抬 頭 望 ,

Nhất phái Thiềm quang[2] trám bích ba.                       

派 蟾 光 蘸 碧 波 .

Tiện hảo hạ công tu nhị bát,[3]

便 好 下 功 修 二 八 ,

Ân cần tử tế thác Hoàng Bà.[4]

殷 勤 仔 細 托 黃 婆 .


[1] Đan điền.

[2] Thận gian vận khí.

[3] Nguyên Thần, Nguyên Khí.

[4] Đan điền.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52