TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ

» MỤC LỤC  |  NGUYÊN  |  HANH  |  LỢI  |  TRINH

NGUYÊN TẬP

» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52


43. CỬU ĐỈNH LUYỆN TÂM ĐỒ 九 鼎 煉 心 圖

 * Đệ Nhất Chuyển         一 轉

Thố ma tâm địa luyện Kim Đan,

措 磨 心 地 煉 金 丹 ,

CHỈ NIỆM đương vi đệ nhất quan.

止 念 當 為 第 一 關 .

Niệm đoạn tự nhiên tình thức đoạn,

念 斷 自 然 情 識 斷 ,

Tu tri thuỷ tĩnh một ba lan.

須 知 水 靜 沒 波 瀾 .

Những ai quyết chí luyện Kim Đan,

Dẹp trừ niệm lự mới là ngoan.

Tuyệt niệm, tự nhiên Tình Thức tuyệt,

Như mặt nước yên chẳng sóng cồn.

 

* Đệ Nhị Chuyển           第 二 轉

Tổ Khiếu [1] khai thời, nhập yểu minh,  

祖 竅 開 時 入 杳 冥 ,

Khảm Ly [2] Diên Hống [3] tự nhân uân.

坎 離 鉛 汞 自 氤 氳 .

Thiên Nhiên Chân Hoả tri thời luyện,

天 然 真 火 知 時 煉 ,

Luyện xuất Tây Kiền nguyệt bán ngân.[4]

煉 出 西 乾 月 半 痕 .

Thấy được Thiên Tâm lúc màng mơ,

Nguyên Thần, Nguyên Khí tự nhiên hoà.

Chân hoả nếu như mà biết luyện.

Thuần Kiền vẹn sáng sẽ hiện ra.

 

* Đệ Tam Chuyển          第 三 轉

Ngoại trực, trung thông, thế hãn văn,

外 直 中 通 世 罕 聞 ,

Suy cầu chi diệp, bất cầu căn,

推 求 枝 葉 不 求 根 .

Do tòng thử xứ, từ từ tiến,

由 從 此 處 徐 徐 進 ,

Nhất điểm Linh Quang [5] tiệm tiệm minh.

一 點 靈 光 漸 漸 明 .

Trong thông, ngoài thẳng ít ai nghe,

Chỉ kiếm ngọn ngành, không kiếm gốc.

Tìm ra được gốc mới khỏi chê,

Thái Cực trong người sẽ phát huy.

 

* Đệ Tứ Chuyển          第 四 轉

Dương ô [6] hải để phấn thần uy,

陽 烏 海 底 奮 神 威 ,

Chính thị Kim Đan tứ chuyền thì,

正 是 金 丹 四 轉 時 ,

Đoạt đắc Tiên Thiên Chân Chủng tử,[7]

奪 得 先 天 真 種 子 ,

Hà Xa ban vận quá Tào Khê.

河 車 搬 運 過 曹 溪 .

Luyện đan chính thị luyện Kim Đan,

Nguyên Thần, Nguyên Khí hợp lưỡng ban.

Vận chuyển phải qua NHÂM ĐỐC mạch,

Nhâm Đốc đả thông sẽ chu toàn.

 

* Đệ Ngũ Chuyển          第 五 轉

Thời hậu Kim Tinh phi thượng lai,

時 後 金 晶 飛 上 來 ,

Hà quang xán lạn, tín môn khai.

霞 光 燦 爛 囟 門 開 .

Tam hoa tụ đỉnh, phanh Long Hổ,

三 花 聚 鼎 烹 龍 虎 ,

Châu lạc Huỳnh Đình kết thánh thai.

珠 落 黃 庭 結 聖 胎 .

Chu Thiên Dương Hoả vận lên đầu,

Xán lạn hào quang Huyệt Đạo khai.

Tam hoa tụ đỉnh điều Thần Khí,

Huỳnh đình châu lạc kết Thánh Thai.

 

* Đệ Lục Chuyển           第 六 轉

Kim Ô phi nhập quảng hàn cung,[8]

金 烏 飛 入 廣 寒 宮 ,

Bạch hổ [9] trương uy đãi Xích Long.[10]

白 虎 張 威 待 赤 龍 .

Xích Long phấn lực qui Kim Đỉnh,[11]

赤 龍 奮 力 歸 金 鼎 ,

Chưởng ốc Thần Châu [12] chiếu nhãn hồng,

掌 握 神 珠 照 眼 紅 .

Kim Ô bay thẳng nhập nguyệt cung,

Bạch Hổ dương uy đợi Xích Long.

Xích Long ra sức về Kim Đỉnh.

Nắm chắc Thần Châu chiếu thinh không.

 

* Đệ Thất Chuyển          第 七 轉

Thập nguyệt Thai Linh [13] dĩ dược nhiên,

十 月 胎 靈 已 躍 然 ,

Anh Nhi pháp nhũ yếu tam niên,

嬰 兒 法 乳 要 三 年 ,

Trập tàng [14] trụ tức ôn ôn dưỡng,

蟄 藏 住 息 溫 溫 養 ,

Do Long đàm để bão châu miên.

猶 龍 潭 底 抱 珠 眠 .

Mười tháng hoài thai đã vẹn toàn,

Ba năm trẻ nít cần bú mớm.

Tụ khí Tiên Thiên tại đan điền,

Như Rồng ôm ngọc, ngủ Long đàm.

 

* Đệ Bát Chuyển            第 八 轉

Dương cực Âm tiêu, đan dĩ thành,

陽 極 陰 消 丹 已 成 ,

Thần quang hách hách diệu Kim Đình.[15]

神 光 赫 赫 耀 金 庭 .

Thoát Ly khổ hải phân thai xuất,[16]

脫 離 苦 海 分 胎 出 ,

Tự tại Côn Lôn đỉnh [17] thượng hành.

自 在 崑 崙 頂 上 行 .

Dương cực Âm tiêu đã thành đơn,

Thần quang rực rỡ rạng Đan Điền.

Thoát Ly khổ hải thần tiên hiện,

Trên đỉnh Côn Lôn thấy nhãn tiền.

 

* Đệ Cửu Chuyển          第九 轉

Vô đơn, vô hoả diệc vô Kim,

無 丹 無 火 亦 無 金 ,

Phàm khước kiềm tiền một xứ tầm.

颩 卻 鉗 錢 沒 處 尋 .

Chân Ngã Bản Lai Chân Diện Mục,

真 我 本 來 真 面 目 ,

Vị sinh thân xứ nhất luân minh.

未 生 身 處 一 輪 明 .

Chẳng Đan, chẳng Hoả cũng chẳng Kim,

Những chuyện Linh tinh, khó kiếm tìm.

Chân Ngã, Bản Lai Chân Diện Mục,

Một vừng trăng sáng trước khi sinh.


[1] Thiên Tâm, đan điền.

[2] Thuỷ, Hoả.

[3] Nguyên Khí, Nguyên Thần.

[4] Đan Điền.

[5] Chân Nguyên.

[6] Nguyên Thần.

[7] Nguyên Khí.

[8] Kim Ô Nhập nguyệt, chỉ Âm Dương giao hợp, Nguyên Thần, Nguyên Khí hỗn thông.

[9] Thận gian động khí.

[10] Nguyên Thần.

[11] Đan Điền.

[12] Kim Đan.

[13] Nội đan.

[14] Hàm tàng Tiên Thiên khí ở Đan Điền.

[15] Đan điền.

[16] Nội đan.

[17] Thượng Đan Điền.


» 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52