DỊCH KINH YẾU CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ & Huyền Linh Yến Lê

MỤC LỤC 

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1. DỊCH HỌC NHẬP MÔN 

Chương 1: Dẫn nhập: Dịch kinh là cuốn sách Triết mục đích tìm hiểu về nguồn gốc vũ trụ và con người, chứ không phải là một sách bói toán

Chương 2: Đại chỉ của Kinh Dịch

Tiết I. Dịch kinh với Triết học

A. Dịch kinh với khoa Siêu hình học

a). Quan niệm nhất thể vạn thù

b). Quan niệm tuần hoàn chung nhi phục thủy của Dịch Kinh

c). Hai áp dụng quan trọng của Dịch lý nói trên

B. Dịch Kinh với khoa Luận Lý Học

1). Dịch kinh với Khoa Luận Lý Học Âu Châu

2). Ít nhiều định luật quan trọng của Dịch

Tiết II. Dịch kinh với khoa Luân Lý

Tiết III. Dịch kinh với Đạo giáo

- Dịch dạy phải chuyển hóa nội tâm, tu luyện để trở thành Thánh Hiền.

- Dịch cũng dạy làm người, làm quân tử.

Tiết IV. Dịch với những nguyên tắc khả dĩ đem lại một đời sống lý tưởng.

 

PHẦN 2. DỊCH LUẬN THIÊN

Chương 1. Chữ Dịch theo Từ nguyên

Chương 2. Dịch là biến thiên

Chương 3. Dịch là bất biến, bất Dịch

Chương 4. Dịch là giản dị

Chương 5. Dịch là nghịch số (đi ngược dòng đời để trở về với Trời)

Chương 6. Dịch là Tượng

 

PHẦN 3. VÔ CỰC LUẬN

Chương 1. Phi Lộ: Vô cực là Bản thể uyên nguyên nơi con người

Chương 2. Đại cương: Vô cực tương ứng với Thần, hoặc với Vô hay Không của Đạo Gia, hay Hư Vô của Phật.

Chương 3. Tính danh và Hình dung Vô Cực

A. Tính danh Vô Cực: Vô Cực là Thượng Đế trong con người, là Thượng Đế còn ẩn tàng hay chưa hiển dương.

B. Nhân cách hóa Vô Cực

C. Tượng hình Vô Cực

D. Phân loại tính danh Vô Cực

Chương 4. Những hậu quả của quan niệm Vô Cực: Hiểu Vô Cực là hiểu căn nguyên vũ trụ và con người.

Phụ Lục I

Phụ Lục II

Các Sách tham khảo

 

PHẦN 4. THÁI CỰC LUẬN

Chương 1. Đại cương

Chương 2. Tính danh Thái Cực

Chương 3. Tượng hình Thái Cực

Chương 4. Thái Cực và đồ bản Dịch Kinh

Chương 5. Tương quan giữa Thái Cực và Vô Cực, Thái Cực và Vạn Hữu

Chương 6. Quan niệm Thái Cực ở Trung Quốc đối chiếu với quan niệm Atman ở Ấn Độ và quan niệm Logos ở Âu Châu.

A. Thái cực với Atman

B. Thái Cực với Logos

Chương 7. Những hậu quả của quan niệm Thái Cực

A. Hậu quả Triết lý

1). Quan niệm Thái Cực và quan niệm nguyên thể vũ trụ của các triết gia Hi Lạp

2). Quan niệm Thái Cực với quan niệm của các nhà Huyền Học Âu Châu

B. Hậu quả Luân lý

C. Hậu quả Đạo giáo

Chương 8. Tổng luận

Phụ Lục 1

Phụ Lục 2

Các Sách tham khảo

 

PHẦN 5. HÀ ĐỒ

Chương 1. Xuất xứ

Chương 2. Cấu tạo

Chương 3. Đại cương

Chương 4. Hà Đồ với Khoa Số học

Chương 5. Liên lạc giữa Hà Đồ, Bát quái &Lạc Thư

Chương 6. Những vấn đề Siêu Hình tàng ẩn trong Hà Đồ:

1. Trung cung,Trung điểm hay Bản Thể vũ trụ.

2. Chu vi Hà Đồ hay Vạn hữu với nguyên lý diễn dịch, tuần hoàn

3. Quan niệm Thái Cực, Âm Dương hay Nhất thể, Lưỡng diện

4. Hà Đồ với lẽ sinh thành

5. Các hình thái, các tầng lớp con người theo Hà Đồ

6. Quan niệm Thiên Nhân Tương Dữ theo Hà Đồ

7. Tạo Hóa qui trung chi diệu

Bạt

 

PHẦN 6. LẠC THƯ

Chương 1. Xuất xứ

Chương 2. Cấu tạo

Chương 3. Đại Cương

Chương 4. Ảnh hưởng Lạc Thư đối với các vấn đề Quốc Gia, Xã Hội, Học Thuật Trung Quốc

Người xưa dùng Lạc Thư để:

*Chia Trời thành 9 cung.

*Chia Trung Hoa thành 9 châu.

*Chia kinh đô thành 9 vùng.

*Chia Thái miếu thành 9 phòng.

*Chia đất cho dân thành 9 khoảnh (Tỉnh Điền)

*Chia đầu con người thành 9 cung.

*Chia phép trị dân thành 9 trù (chín điều)

Chương 5. Lạc Thư & Toán Học

Chương 6. Lạc Thư & Chính trị

Chương 7. Lạc Thư & Phương pháp khắc kỷ, tu thân, Quy Nguyên Phản Bản của các Đạo gia

Chương 8. Ảnh hưởng Lạc Thư trong ít nhiều nước Á Âu

Chương 9. Hà Đồ, Lạc Thư & Hai chiều xuôi ngược tiến hóa của vũ trụ & của Nhân Loại

Chương 10. Tổng luận

Các Sách tham khảo

 

PHẦN 7. ÂM DƯƠNG

Chương 1. Lai lịch

Chương 2. Âm Dương và Vô Cực, Thái Cực

Chương 3. Quan niệm Âm Dương

1) Hai chiều, hai mặt của một bản thể duy nhất

2) Âm Dương 2 thực thể riêng rẽ

3) Âm Dương trên phương diện Tiên Thiên

4) Âm Dương trên phương diện Hậu Thiên

Chương 4. Quan niệm Âm Dương với đời sống

Chương 5. Âm Dương với Y học Trung Hoa

Chương 6. Âm Dương với thuật tu tiên, luyện đơn

Chương 7. Âm Dương với Khoa Siêu Hình Học Âu Châu

1) Âm Dương với Nguyên Lý đồng nhất

2) Âm Dương với quan niệm Thần, Hồn

3) Âm Dương với quan niệm Thiện Ác

Chương 8. Âm Dương với Triết Học và Khoa Học Âu Châu

 

PHẦN 8. TỨ TƯỢNG

Chương 1. Nhận định tổng quát

Chương 2. Huyền nghĩa của Tứ Tượng

Chương 3. Tứ Tượng với nền Học thuật & Tư tưởng TrungHoa

Chương 4. Tứ Tượng và Học thuật Âu Châu

Chương 5. Tứ Tượng với chữ Thập, chữ Vạn

Chương 6. Tứ Tượng và Khoa học hiện đại

Chương 7. Chu kỳ hoạt động của Tứ Tượng

Chương 8. Kết Luận

 

PHẦN 9. NGŨ HÀNH

Chương 1. Nhận định tổng quát: Thổ là Trung Cung Thái Cực; 4 Hành bên ngoài là Tứ Tượng.

Chương 2. Ngũ Hành tương sinh, tương khắc

Chương 3. Ngũ Hành với Vũ trụ Quan Trung Hoa

Chương 4. Ngũ Hành với Sử Quan Trung Hoa

Chương 5. Âm Dương, Ngũ Hành với Đạo Giáo Trung Hoa

Chương 6. Âm Dương, Ngũ Hành với học thuật Trung Hoa

Chương 7. Âm Dương, Ngũ Hành với nghệ thuật Trung Hoa

Chương 8. Tổng Luận