ĐẠO ĐỨC KINH

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

khảo luận & bình dịch

Lão Tử kỵ ngưu (Lão Tử cưỡi trâu) -
tranh của Triều Vô Cữu 晁 無 咎 (1053-1110) đời Bắc Tống

 

MỤC LỤC

Khảo Luận

Phi lộ
1. Tiểu sử Lão tử
    a. Tiểu sử Lão tử theo Tư Mã Thiên:
    * Lão tử truyện khảo
    * Lão tử cổ tích đồ
    b. Tiểu sử Lão tử theo Lão tử minh
    c. Tiểu sử Lão tử theo Lão tử biến hoá kinh
2. Đại cương Đạo đức kinh
    a. Lão tử - một con nguời hiếu cổ
    b. Lão tử là một nhà huyền học
    c. Toát lược Đạo đức kinh
3. Tổng luận

Bình dịch

THƯỢNG KINH: ĐẠO KINH

Chương 1 - Thể Đạo

Chương 2 - Dưỡng thân

Chương 3 - An dân

Chương 4 - Vô nguyên

Chương 5 - Hư dụng

Chương 6 - Thành tượng

Chương 7 - Thao quang

Chương 8 - Dị tính

Chương 9 - Vận di

Chương 10 - Năng vi

Chương 11 - Vô dụng

Chương 12 - Kiểm dục

Chương 13 - Yếm sỉ

Chương 14 - Tán huyền

Chương 15 - Hiển đức

Chương 16 - Qui căn

Chương 17 - Thuần phong

Chương 18 - Tục bạc

Chương 19 - Hoàn thuần

Chương 20 - Dị tục

Chương 21 - Hư tâm

Chương 22 - Ích khiêm

Chương 23 - Hư vô

Chương 24 - Khổ ân

Chương 25 - Tuợng nguyên

Chương 26 - Trọng đức

Chương 27 - Xảo dụng

Chương 28 - Phản phác

Chương 29 - Vô vi

Chương 30 - Kiệm vu

Chương 31 - Yến vũ

Chương 32 - Thánh đức

Chương 33 - Biện đức

Chương 34 - Nhiệm thành

Chương 35 - Nhân đức

Chương 36 - Vi minh

Chương 37 - Vi chính

HẠ KINH: ĐỨC KINH

Chương 38 - Luận đức

Chương 39 - Pháp bản

Chương 40 - Khử dụng

Chương 41 - Đồng dị

Chương 42 - Đạo hoá

Chương 43 - Biến dụng

Chương 44 - Tri chỉ

Chương 45 - Hồng đức

Chương 46 - Kiệm dục

Chương 47 - Giám viễn

Chương 48 - Vong tri

Chương 49 - Nhiệm đức

Chương 50 - Quí sinh

Chương 51 - Dưỡng đức

Chương 52 - Qui nguyên

Chương 53 - Ích chứng

Chương 54 - Tu quan

Chương 55 - Huyền phù

Chương 56 - Huyền đức

Chương 57 - Thuần phong

Chương 58 - Thuận hoá

Chương 59 - Thủ đạo

Chương 60 - Cư vị

Chương 61 - Khiêm đức

Chương 62 - Vi đạo (Quí đạo)

Chương 63 - Tu thủy

Chương 64 - Thủ vi

Chương 65 - Thuần đức

Chương 66 - Hậu kỷ

Chương 67 - Tam bảo

Chương 68 - Phối thiên

Chương 69 - Huyền dụng

Chương 70 - Tri nan

Chương 71 - Tri bệnh

Chương 72 - Ái kỷ

Chương 73 - Nhiệm vi

Chương 74 - Chế hoặc

Chương 75 - Tham tổn

Chương 76 - Giới cuờng

Chương 77 - Thiên đạo

Chương 78 - Nhiệm tín

Chương 79 - Nhiệm khế

Chương 80 - Độc lập

Chương 81 - Hiển chất

Sách tham khảo chính